• Prima   /  Alte prestaţii sociale   /  Indemnizații   /  Indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă

  Indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă

  Stabilirea indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă

  Indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă se stabileşte în conformitate cu Legea privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale, nr. 289/2004 şi Regulamentului cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 108/2005.

  Indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obişnuite sau de accidente nelegate de muncă, acordate din mijloacele angajatorului, se stabilesc, se calculează şi se plătesc de angajator pentru primele cinci zile calendaristice de incapacitate temporară de muncă, însă nu mai mult de 15 zile cumulative pentru fiecare angajat pe parcursul unui an calendaristic, în cazul mai multor perioade de incapacitate temporară de muncă.

  Indemnizaţiile, acordate din mijloacele angajatorului, se stabilesc de către angajator/angajatori în temeiul certificatului medical pe suport de hârtie, în original sau copie. La solicitarea angajatului, angajatorul căruia i se prezintă originalul certificatului prezintă o copie/copii cu menţiunea „copia corespunde originalului”, pentru a fi prezentat altor angajatori, unde activează persoana.

  Indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de un accident de muncă sau de o boală profesională se stabileşte pentru 20 zile calendaristice de angajatorul la care s-a produs accidentul de muncă, în baza certificatului medical pe suport de hârtie, iar începând cu 21-a zi calendaristică indemnizaţia se stabileşte de Casa Naţională de Asigurări Sociale.  Indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de un accident de muncă sau de o boală profesională se stabileşte indiferent de durata stagiului de cotizare.

  La indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă au dreptul asiguraţii cu domiciliul sau reşedinţa în Republica Moldova şi şomerii cu drept de indemnizaţie de şomaj”.  

  Stabilirea, calcularea şi plata indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă acordate din contul bugetului asigurărilor sociale de stat se efectuează de către Casa  Naţională de Asigurări Sociale în temeiul informaţiei din certificatul medical, transmise prin intermediul conexiunilor intersistemice securizate şi autentificate prin semnătura electronică a persoanei responsabile ale prestatorilor de asistenţă medicală.

  Condiţii de acordare a indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă

  Asiguraţii au dreptul la incapacitate temporară de muncă cu condiţia:
  a) confirmă un stagiu total de cotizare de cel puţin 3 ani;

  b) asiguraţii care confirmă un stagiu total de cotizare de până la 3 ani beneficiază de dreptul la indemnizaţii dacă confirmă un stagiu de cotizare de cel puţin 9 luni realizat în ultimele 24 de luni premergătoare datei producerii riscului asigurat.

  Şomerele/şomerii beneficiază de dreptul la indemnizaţii dacă confirmă stagiul de cotizare necesar, cu condiţia suspendării pentru această perioadă a plăţii indemnizației de şomaj.

  Indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de tuberculoză, de SIDA sau de o maladie oncologică se stabileşte indiferent de durata stagiului de cotizare.

  Pentru perioada concediului medical ce se suprapune cu perioada de desfăşurare a activităţii de muncă se plăteşte salariul şi nu indemnizaţia.

  Începînd cu 1 ianuarie 2024, indemnizaţia pentru incapacitatea temporară de muncă cauzată de boli obişnuite sau de accidente nelegate de muncă, plătită din mijloacele angajatorului, a liber-profesionistului ce practică activitate în sectorul justiţiei se stabileşte indiferent de durata stagiului de cotizare

  Termen de examinare
  Datele din certificatul medical transmise Casei Naţionale de Asigurări Sociale pentru stabilirea indemnizaţiilor se examinează în termen de pînă la 15 zile calendaristice de la data recepţionării acestora. În cazul în care informaţia necesară pentru stabilirea indemnizaţiei este incorectă/incompletă sau în cazul în care se constată lipsa unor date, termenul de examinare se extinde pînă la 45 de zile calendaristice de la data recepționării datelor din certificatul medical.

  Cuantumul indemnizaţiei

  Cuantumul indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă plătite din mijloacele angajatorului se stabileşte în proporţie de 75% din salariul mediu al angajatului, determinat în modul stabilit de Guvern.

  Cuantumul indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă  achitate din contul bugetului asigurărilor sociale de stat se stabileşte diferenţiat, în funcţie de durata stagiului total de cotizare, după cum urmează:
  a) 60% din baza de calcul stabilită în cazul unui stagiu de cotizare de până la 5 ani;

  b)70% din baza de calcul stabilită în cazul unui stagiu de cotizare cuprins între 5 şi 8 ani;

  c)90% din baza de calcul stabilită în cazul unui stagiu de cotizare de peste 8 ani;

  d)cuantumul indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de tuberculoză, SIDA sau de maladie oncologică este de 100% din baza de calcul.     

  e)cuantumul indemnizaţiei pentru incapacitatea temporară de muncă cauzată de un accident de muncă sau boală profesională constituie 100% din baza de calcul.

  Baza de calcul al indemnizației  pentru incapacitate temporară de muncă o constituie venitul mediu lunar asigurat realizat în ultimele 12 luni calendaristice premergătoare lunii producerii riscului asigurat (îmbolnăvirea), venit din care, la data stabilirii indemnizației, au fost calculate și plătite contribuții. 

  Venitul asigurat pentru lunile incluse în calcul la determinarea bazei de calcul a indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă nu poate depăşi suma a 5 salarii medii lunare prognozate pe economie pentru anul respectiv înmulţită la 12 sau la numărul de luni în care persoana a realizat venit asigurat. În cazul în care în calcul se include anul calendaristic incomplet, venitul asigurat se plafonează reieşind din numărul de luni în care a fost realizat venitul asigurat pentru anul respectiv. Salariul mediu lunar prognozat pe economie se aprobă de Guvern.

Arrow Prev

             

             

Arrow Next
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY