• Prima   /  Despre CNAS   /  Prezentare generală

  Prezentare generală

  Casa Naţională de Asigurări Sociale este o autoritate administrativă centrală în subordinea Guvernului, cu personalitate juridică, care administrează şi gestionează sistemul public de asigurări sociale. CNAS a fost înfiinţată în anul 2001 în baza Legii nr.489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale de stat. 

  CNAS asigură realizarea politicii statului în următoarele domenii de activitate:

  1) gestionarea BASS (al doilea buget de stat după volumul mijloacelor financiare gestionate);

  2) evidența plătitorilor și a contribuțiilor de asigurări sociale la BASS;

  3) stabilirea şi evidența plăţii prestaţiilor sociale.

  Viziunea CNAS - „PROTEJĂM VIITORUL TĂU". CNAS este o autoritate inovatoare şi modernă, care se bucură de un nivel înalt de încredere a populaţiei şi garantează servicii publice calitative în cazul survenirii în viitor a anumitor riscuri sociale.

  Astfel, CNAS tinde spre o dezvoltare continuă, cu un management eficient şi flexibil, deschisă spre cooperare şi în continuare cu toţi actorii din societate, implicit cu organizaţiile omoloage din alte state, pentru a stabili un parteneriat extins, pentru a inova şi a găsi soluţii rapide şi eficiente de modernizare, soluţii care să genereze rezultate palpabile în implementarea priorităţilor şi eficienţă în gestionarea resurselor disponibile. Utilizarea tehnologiilor moderne şi a potenţialului angajaţilor reprezintă elementele cheie pentru dezvoltarea CNAS şi prestarea serviciilor de calitate beneficiarilor.

  Pe parcursul ultimilor ani au fost implementate tehnologii moderne în prestarea serviciilor publice, și anume:

  1)    oferirea posibilității cetățenilor de a depune cererile în format electronic pentru solicitarea indemnizațiilor adresate familiilor cu copii și indemnizațiilor paternale, precum și stabilirea/reexaminarea pensiei pentru limită de vîrstă și pensiei de dizabilitate;

  2)    implementarea serviciului guvernamental de plăţi electronice MPay pentru plata contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii și pentru distribuirea şi plata prestaţiilor sociale;

  3)    lansarea/dezvoltarea serviciilor electronice de informare (Acces-CPAS, Statutul certificatului medical, Calculatorul vîrstei de pensionare, Calculator pensie, Programare online la CTAS, Programare online la audiență la AC CNAS);

  4)    integrarea cu platforme moderne de guvernare electronică (portalul serviciilor publice și portalul guvernamental de date, MCloud, MConnect, MPass, MSign, MNotify, MLog, MCabinet, Mpower);

  5)    implementarea Sistemului Informațional „e-Dosar” pentru beneficiarii de indemnizații adresate familiilor cu copii, indemnizații de maternitate și indemnizații paternale;

  6)    stabilirea din oficiu a indemnizaţiei de maternitate și a indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă, fără a fi necesară depunerea cererii de către beneficiar pentru a solicita indemnizațiile respective (servicii publice proactive);

  7)    elaborarea software-lui de transfer electronic în Sistemul Informațional „e-Docplat” a ,,ordinelor de plată” în scopul transferului pensiilor peste hotarele republicii.

  Activitatea CNAS este supravegheată de către Consiliul de Administraţie, care este un organ colegial format din 12 persoane (preşedinte şi 11 membri), reprezentanţi ai Guvernului, Patronatului, Sindicatelor şi ai organizaţiilor de pensionari, înaintaţi în funcţia de membri pe principiul de proporţionalitate.

  CNAS este condusa de un director general, numit în funcţie şi eliberat din funcţie de către Guvern. În cadrul autorităţii activează trei directori generali adjuncți care dețin statut de funcționari publici de conducere de nivel superior, numiţi în funcţie publică şi eliberaţi sau destituiţi din funcţie publică, în condiţiile Legii Nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, de către Guvern şi se subordonează nemijlocit directorului general.

  Sistemul public de asigurări sociale de stat este parte integrantă a sistemului de protecţie socială, avînd ca obiectiv principal garantarea unui venit persoanelor asigurate prin acordarea unor prestaţii în caz de aflare a acestora în imposibilitatea obţinerii veniturilor salariale la survenirea anumitor riscuri sociale: bătrâneţe, dizabilitate, pierdere a întreţinătorului, şomaj, incapacitate temporară de muncă, maternitate, etc.

  Pe parcursul anilor, activitatea CNAS a fost şi rămâne orientată spre realizarea conformă a politicilor sociale ale statului, pe implementarea proiectelor şi reformelor în domeniul protecţiei sociale, avînd ca premise esenţiale asigurarea durabilităţii financiare a sistemului public de asigurări sociale şi prestarea serviciilor publice calitative populaţiei. În prezent CNAS, fiind a doua autoritate în Republica Moldova după numărul de servicii publice prestate.

  Misiunea

  Casa Națională are misiunea de a realiza politicile sociale ale statului orientate spre garantarea drepturilor sociale ale cetățenilor prin administrarea sistemului public de asigurări sociale și gestionarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

  1) realizarea, monitorizarea şi raportarea politicilor de stat în domeniile încredinţate;

  2) prestarea serviciilor publice în domeniul asigurărilor sociale;

  3) organizarea sistemelor de planificare, executare, evidenţă contabilă şi raportare a mijloacelor bugetului asigurărilor sociale de stat;

  4) elaborarea şi înaintarea propunerilor privind politica de stat în domeniul asigurărilor sociale, precum şi de perfecţionare a legislaţiei;

  5) reglementarea normativă a modului de administrare a sistemului public de asigurări sociale.

  Priorităţile pe termen mediu atît din perspectiva beneficiarului cît şi a CNAS pentru anii 2021-2026:

  1.      Transparenţa şi conformitatea gestionării mijloacelor BASS;

  2.      Accesibilitatea şi calitatea serviciilor publice prestate beneficiarilor;

  3.      Management organizaţional şi instituţional orientat spre calitate şi eficienţă.

   

  Activitatea CNAS este bazată pe principii de legalitate, transparenţă, profesionalism şi guvernare eficientă.

  Valorile indispensabile ale angajaţilor CNAS, pentru a se menţine în continuare o autoritate - motor al schimbării, sunt: profesionalism şi competenţă, conştientizare şi comunicare, dedicaţie şi munca în echipă, creativitate şi inovare, etică şi integritate.

   

   

Arrow Prev

             

             

Arrow Next
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY