Prima
Harta
Contact
RO
RSS
 
Casa Nationala de Asigurari Sociale a Republicii Moldova // Întrebări frecvente
Prima / Întrebări frecvente
Întrebări frecvente
Nume, prenume:
Email:
Mesaj:
Verificare:
 
 
 
Am un stagiu de muncă de 14 ani. De doi ani activez la un loc nou de muncă. Cum mi se va achita indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă şi care va fi mărimea acesteia
Svetlana M., or. Bălţi / 14.12.2009

Casa Nationala de Asigurari Sociale a Republicii Moldova
Dacă aţi realizat un stagiu de cotizare de 14 ani, plata pentru foaia de boală se va efectua în mărime de 100%. Angajaţii care au un stagiu de cotizare de pînă la 5 ani beneficiază de o indemnizaţie în cuantum de 60% ,de la 5 la 8 ani – 70%, peste 8 ani de activitate – 100%.

 
Deseori, apar neînţelegeri cu medicul de familie privind prelungirea concediului medical. Aş vrea să ştiu cîte zile, conform legislaţiei în vigoare, pot fi eliberată de la serviciu.
Olesea K., or. Orhei / 14.12.2009

Casa Nationala de Asigurari Sociale a Republicii Moldova

La prima adresare, medicul de familie este în drept să vă  elibereze, pe motive de boală, de la serviciu pentru trei zile. Dacă în acest răstimp nu v-aţi însănătoşit, concediul medical se prelungeşte de medicul de familie încă pentru trei zile. În cazul în care, starea sănătăţii nu s-a ameliorat, concediul medical, la decizia Consiliului Medical Consultativ, concediul medical se prelungeşte dar nu mai mult decît cu 10 zile. În aşa fel, pînă la 4 luni. Dacă maladia durează mai mult de 119 zile, atunci pacientul este supus expertizării la Consiliul de Expertiză Medicală a Vitalităţii (CEMV).


 
Aş vrea să ştiu cum se calculează plata concediului medical?
Svetlana O., or. Chişinău / 14.12.2009

Casa Nationala de Asigurari Sociale a Republicii Moldova

Contabilitatea va calcula venitul mediu pe lună reieşind din venitul obţinut în ultimule 6 luni (suma venitului lunar a fiecărei luni se sumează şi se împarte la şase). În perioada aceasta nu se includ lunile, în care, din motive întemeiate, nu aţi lucrat toată luna (concediu, concediu din cont propriu ori medical şi alte motive întemeiate). În continuare, venitul mediu lunar se împarte la numărul de zile calendaristice a lunii în care v-aţi îmbolnăvit. Bunăoară, luna septembrie are 30 de zile. În acest caz, venitul mediu lunar se va împărţi la 30 şi se va  înmulţi cu numărul de zile calendaristice, în care aţi fost bolnav, luîndu-se în calcul şi zilele de odihnă, sărbătorile. Rezultatul acestor calcule conform formulei date va constitui indemnizaţia pentru concediul medical care se achită de întreprinderea unde este locul de muncă de bază, din mijloacele bugetului asigurărilor sociale şi nicidecum din contul angajatorului.


 
Am acceptat din proprie dorinţă să lucrez numai 4 zile pe săptămînă. Cum mi se va calcula în acest caz concediul medical?
Alexandru G., or. Basarabeasca / 14.12.2009

Casa Nationala de Asigurari Sociale a Republicii Moldova

În această situaţie venitul se determină din ultimile 6 luni de activitate, dar nu mai devreme de data emiterii ordinului privind trecerea angajatului la un grafic redus de muncă. De exemplu, dacă Dvs. activaţi în condiţiile acestui grafic, adică cu săptămîna de muncă de  4 zile din luna iulie,  iar în luna septembrie vi s-a acordat concediul medical, atunci indemnizaţia se va calcula din venitul pentru lunile iulie şi august. Venitul din aceste două luni se va adună şi se va împarţi la doi, astfel se va obţine  venitul mediu al unei luni calendaristice. Suma respectivă se împarte la numărul de zile calendaristice din luna în care  a fost acordat concediul medical, iar cifra obţinută se va înmulţi cu numărul de zile calendaristice de aflare în concediul medical.


 
În prezent, perfectez documentele necesare pentru pensionare. Cîţiva ani am activat în transportul naval, în condiţii deloc uşoare. Vreau să ştiu, dacă este acest tip de muncă este considerat muncă în condiţii grele şi deosebit de grele şi ce înlesniri sunt prevăzute de legislaţia existentă?
Valentin C., or. Rezina / 03.08.2009

Casa Nationala de Asigurari Sociale a Republicii Moldova
Dreptul la pensie pentru limită de vîrstă în condiţii avantajoase (bărbaţii la vîrsta de 54 ani, femeile la 49 ani) îl au numai persoanele ocupate la lucrări foarte nocive şi foarte grele prevăzute de Lista nr.1 a unităţilor de producţie, lucrărilor, profesiilor, funcţiilor şi indicilor ce acordă dreptul la pensie în condiţii avantajoase, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.822 din 15.12.1992. Stagiul special realizat la lucrări foarte nocive şi foarte grele, ce acordă dreptul la pensie pentru limită de vîrstă anticipat, este de 10 ani pentru bărbaţi şi 7 ani 6 luni pentru femei. Pentru o informare mai amplă, urmează să vă adresaţi la Casa teritorială de asigurări sociale de la domiciliu cu carnetul de muncă. Atenţionăm, că prin Hotărîrea Guvernului nr.559 din 30 aprilie 2008 au fost aprobate completări şi modificări în Lista-tip a lucrărilor şi locurilor de muncă cu condiţii grele şi deosebit de grele, vătămătoare şi deosebit de vătămătoare pentru care salariaţilor li se stabilesc sporuri de compensare, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.1487 din 31 decembrie 2004. De fapt, această Listă se completează cu compartimentul1.63 Transportul naval, pe care recomandăm să-l studiaţi.

 
Din cîte ştiu, părinţii şi copiii persoanelor celor căzuţi la datorie în timpul serviciului militar beneficiază de compensaţii nominative la plata serviciilor comunale. Fiul meu a decedat în rezultatul unei boli infecţioase în timpul satisfacerii serviciului militar. M-am adresat la CTAS cu o cerere privind stabilirea compensaţiilor nominative dar mi s-a refuzat. De ce?
Eugenia C., or. Sîngerei / 03.08.2009

Casa Nationala de Asigurari Sociale a Republicii Moldova
Conform Legii nr.933-XIV din 14 aprilie 2000 privind protecţia socială specială a unor categorii de populaţie, părinţii persoanelor căzute la datorie în timpul serviciului militar beneficiază de compensaţii nominative la plata serviciilor comunale. În cazul dumneavoastră, fiul a decedat în rezultatul unei maladii infecţioase în timpul satisfacerii serviciului militar, care, cu părere de rău nu cade sub incidenţa condiţiilor prezentei legi şi cererea dvs. nu poate fi satisfăcută.

 
Cu trei ani în urmă ne-am stabilit cu traiul în SUA, dar nu ne-am acomodat la condiţiile de acolo şi în anul trecut am revenit în Moldova. La întoarcere am solicitat la CTAS de la domiciliu să ni se restabilească pensia de la momentul plecării, dar ni s-a refuzat. Intenţionăm să ne adresăm instanţelor internaţionale, pe motivul că în America nu am beneficiat de pensie iar cea din Moldova nu a fost transferată?
Soţii Andrei şi Violeta C., or. Orhei / 03.08.2009

Casa Nationala de Asigurari Sociale a Republicii Moldova
Cetăţenii Republicii Moldova care şi-au stabilit domiciliul în altă ţară sunt obligaţi să depună o cerere la CTAS de la locul de trai privind scoaterea din evidenţă ca beneficiari de pensii ori alt tip de drepturi sociale. La cererea lor, pensia stabilită se achită anticipat pentru 6 luni, începînd cu luna următoare celei în care beneficiarul a fost scos din evidenţă în localitatea de domiciliu.
Potrivit pct.37 din Regulamentul privind modul de plată a pensiilor stabilite în sistemul public de asigurări sociale de stat şi alocaţiilor sociale de stat, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 929 din 15.08.2006, în cazul în care persoana s-a stabilit cu domiciliul în străinătate şi nu a reuşit să se pună la evidenţă pentru stabilirea pensiei la noul loc de trai în ţările cu care Republica Moldova a încheiat acorduri (convenţii) şi a revenit la locul precedent de trai, în decursul unei perioade de cel mult 3 ani, plata pensiei se reia retroactiv, prezentînd actele ce confirmă faptul că persoana în cauză nu a beneficiat de pensie. Pe motivul că între Republica Moldova şi SUA nu a fost încheiat un astfel de acord, cererea dumneavoastră nu poate fi satisfăcută.

 
Deja 18 ani îngrijesc de fiul-invalid din copilărie. Am lucrat ocazional la mai multe locuri de muncă? Cum va influenţa aceasta asupra mărimii pensiei mele?
Tatiana A., or. Străşeni / 03.08.2009

Casa Nationala de Asigurari Sociale a Republicii Moldova
Cuantumul pensiei depinde de durata stagiului de cotizare realizat (perioada de activitate pe parcursul căreia au fost achitate contribuţii în sistemul public de asigurări sociale), precum şi de mărimea venitului asigurat (salariul). Referitor la perioada de îngrijire a unui copil invalid vă amintim că, potrivit art.50 al Legii privind pensiile de asigurări sociale de stat Nr.156-XIV din 14.10.1998 perioada respectivă se include în stagiul de cotizare necesar pentru stabilirea pensiei, cu condiţia că activitatea a fost realizată pînă la 01 ianuarie 1999.

 
De ce unor invalizi de gr.III li se stabilesc compensaţii nominative la plata serviciilor comunale iar altora nu?
Parascovia P., or. Soroca / 03.08.2009

Casa Nationala de Asigurari Sociale a Republicii Moldova
În conformitate cu prevederile Legii nr.933-XIV din 14 aprilie 2000 privind protecţia socială specială a unor categorii de populaţie, invalizii de gr.III cu grad de invaliditate stabilit fără termen beneficiază de compensaţii nominative la plata serviciilor comunale în mărime de 25%. Nu se atribuie la această categorie invalizii de gr.III a căror grad de invaliditate este stabilit cu termen. Invalizii din copilărie gr.III au dreptul la compensaţii nominative indiferent de data stabilirii gradului de invaliditate.

 
Fiica mea îşi face studiile la USM, este beneficiară de pensie de urmaş. Pe parcursul anului 2008 s-a aflat la studii în SUA în cadrul unui program de schimb între studenţi. Pentru a lipsi un an de zile de la studii a fost necesar să întocmească formele concediului academic. Pe perioada de aflare în concediu academic plata pensiei de urmaş a fost suspendată. De ce?
Mihaela Z., or. Bălţi / 03.08.2009

Casa Nationala de Asigurari Sociale a Republicii Moldova
Conform prevederilor art.13 din Regulamentul privind modul de plată a pensiilor stabilite în sistemul public de asigurări sociale de stat şi alocaţiilor sociale de stat, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 929 din 15.08.2006, pensia de urmaş nu se plăteşte în perioada aflării beneficiarului în concediu academic.

 
Aş vrea să ştiu dacă perioada de îngrijire a copilului şi a persoanelor în etate se calculează la stabilirea pensiei?
Tatiana P., s. Leuşeni, / 03.08.2009

Casa Nationala de Asigurari Sociale a Republicii Moldova
Articolul 5 al Legii privind pensiile de asigurări sociale de stat Nr.156-XIV din 14.10.1998 prevede următoarele perioade necontributive ale asiguratului, asimilate stagiului de cotizare:
-    perioada de îndeplinire a serviciului militar în termen;
- perioada de îngrijire a unui copil pînă la vîrsta de 3 ani de către unul din părinţi sau de tutore în caz de deces a ambilor părinţi;
- perioada în care asiguratul a beneficiat de indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă, de ajutor de şomaj, de alocaţie pentru integrare sau reintegrare profesională.
În afară de acestea, în stagiul de cotizare se mai includ perioadele activităţilor realizate pînă la punerea în aplicare a prezentei legi:
- activitatea ca membru de colhoz, indiferent de caracterul şi durata acesteia (la calcularea stagiului
de cotizare realizat în colhoz pentru perioada după 1965, dacă persoana, fără careva motive nu şi-a
îndeplinit minimul stabilit de muncă, se ia în calcul timpul de activitate pentru durata reală);
- activitatea de creaţie în uniunile de creaţie, confirmată de secretariatele de conducere a uniunilor de creaţie;
- activitatea realizată în calitate de slujitori şi lucrători ai cultului, începînd cu 01 aprilie1992;
- îngrijirea invalidului de gr.I, copilului-invalid cu vîrsta de pînă la 16 ani ori a persoanei în vîrstă care a atins vîrsta de 75 ani;
- studiile la secţiile de zi în instituţiile de învăţămînt superior;
- serviciul militar sau alt serviciu asimilat acestuia.
Cheltuielile care ţin de includerea perioadelor menţionate în ultimele trei puncte sunt suportate din bugetul de stat. 

 
În rezultatul reexpertizării, am fost transferat de la gr. II de invaliditate la gr. III. Ca rezultat, nu mai beneficiez de compensaţii nominative la plata serviciilor comunale...
Olga G., or. Sîngerei / 03.08.2009

Casa Nationala de Asigurari Sociale a Republicii Moldova
În conformitate cu prevederile Legii nr.933-XIV din 14 aprilie 2000 şi a Hotărîrii Guvernului cu privire la compensaţiile nominative pentru unele categorii de populaţie nr.761 din 31.07.2000, invalizii de gr.III de afecţiune generală cu termen nu se atribuie la categoria beneficiarilor de compensaţii nominative la plata serviciilor comunale.

 
Am activat în cadrul unei organizaţii de binefacere în bază de contract individual pe un termen de 1 an de zile. Cu trei zile înainte de expirarea contractului m-am îmbolnăvit şi am plecat în concediu medical. Deplasîndu-mă la policlinică pentru a încheia foaia de boală am suportat un accident rutier, în rezultatul căruia am fost traumată. La locul de muncă mi s-a plătit numai pentru primul concediu medical pe motivul că contractul de muncă a expirat. Este corect oare?
Viorica T., or. Chişinău / 03.08.2009

Casa Nationala de Asigurari Sociale a Republicii Moldova
Potrivit pct.3 al Regulamentului cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă şi altor prestaţii de asigurări sociale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 108 din 03.02.2005, persoanele angajate prin contract individual de muncă pe un termen de 1 an beneficiază de indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă pe o perioadă de 30 de zile pe parcursul unui an calendaristic. La expirarea termenului de acţiune a contractului de muncă indemnizaţia nominalizată nu se acordă.

 
Sunt participant la lichidarea consecinţelor de la CAE Cernobîl. Din anul 1995 beneficiez de pensie pentru limită de vîrstă. M-am adresat cu o cerere să mi se acorde compensaţii nominative la plata serviciilor comunale dar mi s-a refuzat?
Leonid S., or. Teleneşti / 03.08.2009

Casa Nationala de Asigurari Sociale a Republicii Moldova
Conform prevederilor Legii nr.933-XIV din 14 aprilie 2000 cu privire la protecţia socială specială a unor categorii de populaţie, persoanele care au devenit invalide în rezultatul experienţelor nucleare, avariilor cu radiaţie ionizată la obiectivele atomice civile sau militare beneficiază de compensaţii nominative la plata serviciilor comunale.
Pe motivul că, Dvs. nu aţi fost încadrat în grad de invaliditate, nu există temei legal pentru stabilirea şi plata compensaţiilor nominative.

 
Am auzit la radio că la 3 decembrie invalizii vor beneficia de un ajutor material în mărime de 1000 lei. Unde să mă adresez pentru a primi aceşti bani? De asemenea, s-a menţionat şi despre compensaţii nominative la călătoria în transportul interurban, cine stabileşte aceste compensaţii?
Dumitru C., or. Chişinău / 03.08.2009

Casa Nationala de Asigurari Sociale a Republicii Moldova
De competenţa CNAS ţine stabilirea şi achitarea pensiilor şi alocaţiilor în conformitate cu legislaţia existentă în domeniul asigurărilor sociale. Avînd grad de invaliditate, dumneavoastră, beneficiaţi lunar de pensie potrivit gradului de invaliditate, precum şi de alte prestaţii sociale conform legii.
Ajutorul material la care vă referiţi mai sus este un tip de ajutor bănesc unic care se acordă către o anumită dată sau evenimente. Stabilirea ajutorului material ţine de competenţa Ministerului Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului iar a compensaţiilor la călătoria în transport de administraţia publică locală. Pentru o informaţie mai amplă recomandăm să vă adresaţi la instituţiile nominalizate

 
De regulă, către Ziua Victoriei 9 mai, soţul beneficia de alocaţie iar după ce a decedat soţul nu mi se achită această alocaţie, am fost exclusă şi din listă. De ce s-a procedat astfel? Sunt văduvă a veteranului de război şi nu m-am recăsătorit?
Alevtina A., or. Chişinău / 03.08.2009

Casa Nationala de Asigurari Sociale a Republicii Moldova
Conform legislaţiei în vigoare de alocaţia unică în legătură cu victoria asupra fascismului beneficiază văduvele participanţilor celui de-al doilea Războiul Mondial căzuţi la datorie şi invalizilor de război decedaţi, care nu s-au recăsătorit. Pe motivul că soţul dumneavoastră, fiind participant de război şi beneficiind de dreptul la alocaţia unică nominalizată, a decedat pe timp de pace, plata ei a fost suspendată. Respectiv, dvs. nu vă raportaţi la această categorie.

 
Sora mea este pensionară pentru limită de vîrstă. Din motive de familie, un anumit timp a fost plecată în Rusia iar cînd s-a întors, a aflat că achitarea pensiei a fost suspendată. Ce documente trebuie să prezinte pentru a restabili plata pensiei?
Mihail V., or. Cimişlia / 03.08.2009

Casa Nationala de Asigurari Sociale a Republicii Moldova
În cazurile în care pensia nu a fost încasată de beneficiar pe o perioadă de 6 luni, achitarea ei se suspendă în temeiul art.20 al Regulamentului privind modul de plată a pensiilor, stabilite în sistemul public de asigurări sociale de stat şi alocaţiilor sociale (aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.929 din 15 august 2006).
Plata pensiei se reia din luna în care beneficiarul a depus cererea şi actele ce confirmă dreptul său la plata pensiei la casa teritorială de asigurări sociale la locul de trai. Perioada retroactivă de achitare a pensiei constituie cel mult 3 ani anteriori datei solicitării, dar nu mai devreme de data suspendării. Dacă sora dumneavoastră a plecat din ţară la 20 martie 2006 şi revenind în Moldova a solicitat reluarea plăţii pensiei la 15 noiembrie 2008, atunci pensia se achită retroactiv începînd cu luna aprilie 2006 pînă în octombrie 2008 şi mai departe, începînd cu luna noiembrie 2008. În cazul în care beneficiarul este plecat pe o perioadă mai îndelungată de 3 ani, pensia se achită retroactiv numai pentru 3 ani anteriori datei solicitării.

 
M-am pensionat, dar continui să activez. Aş vrea să ştiu dacă se calculează contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii din salariu, incapacitate temporară de muncă? Vasilii V., or. Teleneşti Mă interesează dacă se calculează contribuţii de asigurări sociale din recompensa pentru donarea de sînge?
Maria C., or. Chişinău / 03.08.2009

Casa Nationala de Asigurari Sociale a Republicii Moldova
În conformitate cu legislaţia în vigoare, persoanele care s-au pensionat dar continuă să activeze, achită contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii.
Totodată, sumele recompensei pentru donarea de sînge, precum şi pentru incapacitate temporară de muncă (foile de boală) sînt incluse în lista tipurilor drepturilor şi veniturilor din care nu se calculează contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii (vezi mai jos) :

1. Ajutorul material acordat în caz de calamitate naturală şi în alte circumstanţe excepţionale, ajutorul material unic acordat prin hotărîre de Guvern sau prin decizie a autorităţii administraţiei publice locale, prin decizie a consiliului fondului republican sau a consiliului fondului local de susţinere socială a populaţiei.
2. Ajutorul material, în expresie bănească sau naturală, acordat de către angajator angajatului sau fostului angajat la locul principal de muncă în alte cazuri decît cele specificate la pct.1.
3. Sumele compensatorii (diurnele de deplasare şi sumele plătite în locul diurnelor, compensarea prejudiciului cauzat angajaţilor prin mutilare sau prin altă vătămare a sănătăţii în procesul muncii), cu excepţia compensaţiei pentru concediul nefolosit în caz de concediere.
4. Indemnizaţiile plătite conform art.24 alin.(3) din Legea nr.768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local.
5. Sumele de compensare a salariului neachitat în termen, acordate conform Hotărîrii Guvernului nr.535 din 7 mai 2003.
6. Sumele primite de angajaţi-cetăţeni ai Republicii Moldova din realizarea proiectelor de asistenţă tehnică finanţate de donatorii externi în cazul în care acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte prevăd scutirea de plata contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii.
7. Sumele primite de persoanele asigurate pentru asigurările obligatorii sau benevole, indiferent din ce cont au fost plătite contribuţiile de asigurări.
8. Indemnizaţiile plătite în caz de concediere în conformitate cu legislaţia, cu excepţia indemnizaţiei unice stabilite potrivit art.25 alin.(5) din Legea serviciului public nr.443-XIII din 4 mai 1995.
9. Sumele pentru îmbrăcăminte şi încălţăminte de protecţie şi alte mijloace de protecţie individuală, pentru lapte şi hrană curativ-dietetică, sumele pentru plata biletelor în sanatorii, în casele de odihnă şi în instituţiile de întremare pentru copii.
10. Sumele ce se constituie din valoarea cadourilor (premiilor în obiecte) primite de angajaţi sau de foştii angajaţi la locul principal de muncă, precum şi sumele ce se constituie din valoarea premiilor în obiecte şi a recompenselor băneşti primite la concursuri şi competiţii.
11. Bursele elevilor, studenţilor şi doctoranzilor înscrişi la cursurile de zi şi bursele sportivilor, stabilite conform legislaţiei.
12. Sumele plătite elevilor din şcolile profesionale polivalente, şcolile de meserii şi şcolile medii de cultură generală pentru lucrările executate de ei.
13. Sumele plătite pentru compensarea cheltuielilor de călătorie, de transport al bunurilor şi de închiriere a locuinţei în caz de transfer sau de trecere cu lucrul, în interes de serviciu, în altă localitate.
14. Retribuirea muncii efectuate în afara orelor de program, virată la bugetul respectiv sau la fondurile de binefacere.
15. Indemnizaţia plătită tinerilor specialişti din contul plătitorului de contribuţii pentru concediul acordat după absolvirea instituţiei de învăţămînt superior, mediu de specialitate sau secundar profesional.
16. Indemnizaţia unică acordată tinerilor specialişti la angajare, conform Hotărîrii Guvernului nr.321 din 20 martie 1998.
17. Indemnizaţia acordată pentru incapacitate temporară de muncă.
18. Indemnizaţiile de asigurări sociale.
19. Indemnizaţia pentru copii, indemnizaţia viageră sportivilor de performanţă, alocaţia socială, alocaţia lunară de stat, alocaţia nominală de stat şi compensaţia nominativă, plătite de la bugetul de stat sau de la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale, stabilite în sistemul de asigurări sociale de stat.
20. Toate tipurile de pensii stabilite în conformitate cu legislaţia cu privire la pensii.
21. Veniturile din gestionarea proprietăţii (dividende, procente, drepturi la cotele de participare).
22. Cîştigurile din obligaţiunile împrumuturilor de stat şi sumele primite la stingerea obligaţiunilor.
23. Cîştigurile de la loterii desfăşurate în modul şi în condiţiile stabilite de Guvern.
24. Recompensa pentru donarea de sînge.
25. Sumele primite de persoane fizice asigurate sub formă de granturi (ajutor cu titlu gratuit), acordate de instituţii internaţionale şi naţionale, de organizaţii (fundaţii) internaţionale de binefacere, precum şi de agenţi economici.
26. Sumele plătite pentru drepturile de autor şi cele obţinute în baza unei convenţii civile, cu excepţia veniturilor obţinute conform contractelor pentru executarea de lucrări sau prestarea de servicii.
27. Sumele plătite, conform legislaţiei, pentru implementarea invenţiilor şi propunerilor de raţionalizare, precum şi pentru dreptul de autor asupra acestor invenţii şi propuneri.
28. Ajutorul material acordat de organizaţiile sindicale şi patronale conform regulamentelor lor.
29. Compensaţiile şi indemnizaţiile unice pentru absolvenţii instituţiilor de învăţămînt în primii 3 ani de activitate, acordate conform art.11 al Legii ocrotirii sănătăţii nr.411-XIII din 28 martie 1995 şi art.53 alin.(9) din Legea învăţămîntului nr.547-XIII din 21 iulie 1995.

 
Fratele meu a decedat. A fost beneficiar de pensie de invaliditate, care i s-a stabilit în timpul serviciului militar în termen. Se prevede în acest caz indemnizaţie de deces ţi care este mărimea ei?
Procopie B., or. Rezina / 03.08.2009

Casa Nationala de Asigurari Sociale a Republicii Moldova
În conformitate cu art.15. din Regulamentul cu privire la modul de stabilire şi plată a ajutorului de deces, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1442 din 19 decembrie 2006, cuantumul indemnizaţiei de deces , în cazul decesului beneficiarului de pensie de invaliditate, stabilită militarilor în termen, conform Legii asigurării cu pensii a militarilor şi a persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne nr.1544-XII din 23 iunie 1993, este egal cu suma a două pensii de care a beneficiat persoana decedată, însă nu mai puţin de 700 lei. Indemnizaţia de deces se stabileşte persoanei care acest drept numai în cazul, în care persoana decedată la momentul decesului era beneficiar de pensie de invaliditate stabilită militarilor termen.

 
Cu cîţiva ani în urmă a fost o agitaţie mare privind reconfirmarea dreptului la stabilirea compensaţiilor nominative. Se cere şi în prezent această procedură?
Alexandra Pomogaeva, or. Chişinău / 03.08.2009

Casa Nationala de Asigurari Sociale a Republicii Moldova
Într-adevăr, la 27 octombrie au fost operate modificări prin Hotărîrea Guvernului nr.1206 din 27.10.2008 în Hotărîrea Guvernului nr.761 din 31 iulie 2000 potrivit căreia, reconfirmarea dreptului la compensaţii nominative se va efectua o dată la 4 ani la prezentarea actelor necesare, specificate în Regulamentul cu privire la modul de stabilire şi de plată a compensaţiilor nominative pentru unele categorii de populaţie, care se eliberează de autorităţi fără plată.
Ultima reconfirmare a avut loc în anul 2006 şi următoarea reconfirmare a dreptului la compensaţii nominative se va efectua în septembrie-februarie anul 2010.

 
 
Pagina:
1 2 3 4 5 Următoarea
Prima / Întrebări frecvente
Anticamera:
Tel. (373-22) 25-78-25
Fax. (373-22) 73-51-81
Linia fierbinte:
Tel. (373-22) 28-61-15
orele de lucru:
8:00-12:00 / 13:00-17:00
Actualizat: 21.10.2016
 
Copyright © 2016 CNAS, Republica Moldova. Toate drepturile rezervate.
BRAND.MD - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.brand.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@brand.md Creat de BRAND.MD
Acest site a fost elaborat şi lansat cu sprijinul Agenţiei SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID)