• Prima   /  Cadrul juridic   /  Vechi Hotărîri ale Guvernului  /  Hotarirea despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de calculare şi confirmare a stagiului de cotizare pentru stabilirea pensiei nr. 417 din 03.05.2000

  Hotarirea despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de calculare şi confirmare a stagiului de cotizare pentru stabilirea pensiei nr. 417 din 03.05.2000

   21.08.2009     

  * * *

  În scopul realizării prevederilorLegii privind pensiile de asigurări sociale de stat nr.156-XIV din 14 octombrie1998 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.111-113, art.683),Guvernul Republicii Moldova

  HOTĂRĂŞTE:

  Se aprobă Regulamentul cu privirela modul de calculare şi confirmare a stagiului de cotizare pentru stabilireapensiei (se anexează).

   

  PRIM-MINISTRU

  AL REPUBLICII MOLDOVA

  Dumitru BRAGHIŞ


  Contrasemnată:

   

  Ministrul muncii, protecţiei sociale şi familiei

  Valerian Revenco


  Chişinău, 3 mai 2000.

   

  Nr.417.

   

   

  Aprobat

  prin Hotărîrea Guvernului

  Republicii Moldova

  nr.417 din 3 mai 2000

   

  REGULAMENTUL

  cu privire la modul de calculareşi confirmare a stagiului
  de cotizare pentru stabilirea pensiei

  Regulamentul cu privire la modulde calculare şi confirmare a stagiului de cotizare pentru stabilirea pensiei,elaborat în temeiul Legii privind pensiile de asigurări sociale de statnr.156-XIV din 14 octombrie 1998 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,1998, nr.111-113, art.683) (în continuare – Legea privind pensiile),reglementează calcularea şi confirmarea stagiului de cotizare, inclusiv astagiului special.

   

  I. CALCULAREA STAGIULUIDE COTIZARE

  1. Stagiul de cotizare reprezintă însumareaperioadelor de activitate în care au fost plătite contribuţiile de asigurărisociale la fondul de pensii.

  2. Realizarea stagiului de cotizare constituie ocondiţie necesară a stabilirii pensiilor pentru limită de vîrstă, deinvaliditate, de urmaş, în conformitate cu Legea privind pensiile.

  3. Stagiul de cotizare pentru stabilirea pensieiinclude perioade contributive şi perioade necontributive.

  Perioadele contributive includactivităţile la desfăşurarea cărora persoana este supusă asigurărilor sociale.

  Se consideră necontributiveperioadele, în care persoana nu este supusă asigurărilor sociale, dar întemeiul legii ele se includ în stagiul de cotizare (serviciul militar, studiileîn instituţiile de învăţămînt universitar, îngrijirea unui invalid de gradul I,îngrijirea unui copil pînă la vîrsta de 3 ani etc.).

  [Pct.3 modificat prinHot.Guv. nr.1289 din 26.11.2007, în vigoare 07.12.2007]

   

  4. Pentru persoanele asigurate perioadei contributivese asimilează perioada în care persoana asigurată a beneficiat de indemnizaţiepentru incapacitatea temporară de muncă sau indemnizaţie de şomaj.

  [Pct.4 în redacţiaHot.Guv. nr.1289 din 26.11.2007, în vigoare 07.12.2007]

   

  5. Indiferent de durata lor, se includ în stagiul decotizare perioadele de absenţă forţată de la serviciu, pentru care s-a plătitvenitul asigurat şi au fost achitate contribuţiile de asigurări sociale.

  6. În perioadele contributive se includ următoareleperioade necontributive:

  perioada de satisfacere aserviciului militar în termen sau cu termen redus;

  perioada de îngrijire a copiluluipînă la vîrsta de 3 ani de către unul din părinţi sau de tutore, în caz dedeces al ambilor părinţi.

  [Pct.6 în redacţiaHot.Guv. nr.1289 din 26.11.2007, în vigoare 07.12.2007]

  [Pct.6 modificat prinHot.Guv. nr.363 din 08.04.04, în vigoare 16.04.04]

   

  7. În stagiul de cotizare, pe lîngă perioadelespecificate la pct.4-6, se includ următoarele activităţi, realizate înainte de1 ianuarie 1999:

  activitatea în calitate de membrude colhoz, indiferent de caracterul şi durata programului de muncă. Lacalcularea vechimii în muncă în colhoz pe perioada posterioară anului 1965, încazul în care membrul de colhoz nu îndeplinea nemotivat minimul stabilit, se iaîn calcul perioada efectivă de prestare a activităţii;

  activitatea de creaţie amembrilor uniunilor de creaţie, confirmată de către secretariatele comitetelorde direcţie ale uniunilor respective;

  activitatea în calitate deslujitor şi lucrător al cultelor începînd cu 1 aprilie 1992.

  8. În stagiul de cotizare se includ următoareleperioade necontributive realizate înainte de 1 ianuarie 1999:

  perioada îngrijirii unui invalidde gradul I;

  perioada îngrijirii unuicopil-invalid sub vîrsta de 16 ani;

  perioada îngrijirii unei persoanecare a depăşit vîrsta de 75 de ani;

  perioada de studii îninstituţiile de învăţămînt universitar de zi (institute, universităţi,academii);

  perioada serviciului militar saualt serviciu asimilat acestuia.

  [Pct.8 modificat prinHot.Guv. nr.1289 din 26.11.2007, în vigoare 07.12.2007]

   

  9. Perioada în care asiguratul s-a aflat în concediuneplătit, înainte de 1 ianuarie 1999, la dorinţa acestuia, poate fi exclusă dinstagiul de cotizare, excluzîndu-se concomitent şi la determinarea venituluimediu lunar asigurat.

  10. În stagiul de cotizare se includ perioadele deactivitate pe bază de contract individual de muncă sau activitatea de muncăindividuală, perioada activităţii în propriile gospodării ţărăneşti (defermier) şi a membrilor acestor gospodării, indiferent de caracterul şi duratalucrului, cu condiţia achitării contribuţiilor de asigurări sociale pentruaceste perioade.

  11. Stagiul de cotizare se exprimă în ani şi secalculează prin însumarea lunilor pentru care s-au plătit contribuţii înmărimile stabilite (art.19, alin.(1), art.21 din Legea privind sistemul publical asigurărilor sociale) şi împărţirea acestor sume la 12. Rezultatul obţinutse rotunjeşte pînă la o unitate după virgulă.

  12. Persoanelor care lucrează în baza contractuluiindividual de muncă stagiul de cotizare se calculează prin însumarea lunilorpentru care au fost achitate contribuţiile de asigurări sociale în mărimilestabilite de legislaţie şi împărţirea acestei la 12. Rezultatul obţinut serotunjeşte pînă la o unitate după virgulă. Mărimea minimă a contribuţiei lunarenu poate fi mai mică decît mărimea contribuţiei calculate din salariul minim peţară, stabilit de legislaţie.

  Persoanelor care lucrează în bazacontractului individual de muncă în agricultură li se include perioadalucrărilor sezoniere în stagiul de cotizare şi se echivalează cu un ancontributiv (calendaristic), cu condiţia ca suma anuală a contribuţiilor să nufie mai mică decît suma anuală a contribuţiilor calculate din salariul minim peţară stabilit de legislaţie. În cazul în care suma anuală a contribuţiilor estemai mică decît suma anuală a contribuţiilor calculate din salariul minim peţară stabilit de legislaţie, stagiul de cotizare se calculează proporţionalsumei achitate.

  [Pct.12 în redacţiaHot.Guv. nr.1289 din 26.11.2007, în vigoare 07.12.2007]

   

  13. Stagiul de cotizare necesar la stabilirea pensieipentru limită de vîrstă pentru bărbaţi şi femei este de 30 ani.

  [Pct.13 în redacţiaHot.Guv. nr.1289 din 26.11.2007, în vigoare 07.12.2007]

   

  14. Pe lîngă stagiul de cotizare general este stabilitşi stagiul de cotizare special.

  La stabilirea pensiilor înconformitate cu art.41 alin.(3) din Legea privind pensiile, decisiv estestagiul de o anumită durată, ce asigură dreptul la pensie în condiţiiavantajoase. Stagiul decotizare ce asigură dreptul la pensie în condiţii avantajoase constituiestagiul realizat la munci în funcţiile, profesiile şi sectoarele de producţieprevăzute de Lista nr.1 a unităţilor de producţie, lucrărilor, profesiilor,funcţiilor şi indicilor ce acordă dreptul la pensie pentru limită de vîrstă încondiţii avantajoase, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.822 din 15decembrie 1992, al căror specific dă dreptul la pensionare în condiţiiavantajoase, date fiind condiţiile de muncă grele şi foarte grele ce conduc lapierderea generală a capacităţii de muncă.

  15. Stagiul special realizat la lucrărifoarte nocive şi foarte grele, necesar obţinerii dreptului la pensie pentrulimită de vîrstă persoanelor specificate la art.41 alin.(3) din Legea privindpensiile, se stabileşte de 10 ani – pentru bărbaţi şi de 7 ani 6 luni – pentrufemei.

  16. Stagiul special se ia înconsiderare la determinarea dreptului la pensie cu condiţia că persoanele aufost antrenate în lucrările respective ziua de muncă completă.

  [Pct.16 înredacţia Hot.Guv. nr.1289 din 26.11.2007, în vigoare 07.12.2007]

   

  17. Pentru confirmarea ocupăriipersoanelor la lucrări foarte nocive şi foarte grele, prevăzute de Lista nr.1,organele teritoriale de asigurări sociale trebuie să efectueze un control dupăurmătoarea schemă:

  1) corespunderea atribuiriiprofesiei, conform Indicatorului unic de tarife şi calificare pentru lucrări şiprofesii (I.U.T.C.);

  2) corectitudineaînscrierilor în carnetul de muncă;

  3) corespundereaînscrierilor din carnetul de muncă cu I.U.T.C. şi cu caracterul lucrărilorexecutate;

  4) confirmarea documentarăa caracterului lucrărilor executate (ordine, conturi de plată, sarcini delucru, liste de state etc.);

  5) specificarea locurilorde muncă în Lista nr.1.

  18. Pentru persoanele care au desfăşuratactivităţi peste hotarele republicii şi au fost supuse asigurărilor sociale înaceste state, perioada de lucru peste hotare li se include în stagiul decotizare, dacă aceasta este prevăzut în acordul încheiat între Republica Moldova şiaceste ţări sau de convenţiile internaţionale.

  19. Munca prestată pe teritoriul fosteiU.R.S.S. pînă la 1 ianuarie 1992 se echivalează cu munca prestată în Republica Moldova.

  Munca prestată după 1ianuarie 1992 se include în stagiul de cotizare cu condiţia că au fost achitatecontribuţiile de asigurări sociale în fondul de pensionare al RepubliciiMoldova.

   

  II. MODUL DECONFIRMARE A STAGIULUI DE COTIZARE

  20. Stagiul de cotizare se stabileşteîn baza documentelor eliberate de la locul de muncă, serviciu, studii sau alteiactivităţi, care se includ în stagiul de cotizare, sau a documentelor eliberatede organizaţiile ierarhic superioare, precum şi de instituţiile de arhivă.

  21. Stagiul de cotizare, realizatînainte de intrarea în vigoare a Legii privind pensiile şi pînă la introducereaevidenţei individuale de asigurări sociale, se confirmă prin carnetul de muncăsau pe baza altor documente, eliberate în modul stabilit.

  După introducerea evidenţeiindividuale de asigurări sociale stagiul de cotizare se determină în bazadatelor din codul personal, gestionat în conformitate cu Legea privind sistemulpublic de asigurări sociale.

  22. Actul de bază care confirmă stagiulde cotizare, prevăzut la pct.21 alineatul întîi, este carnetul de muncă. Înlipsa carnetului de muncă sau în cazurile în care carnetul de muncă includeînscrieri incorecte şi imprecise sau în care lipsesc înscrisurile respectivedespre anumite perioade de activitate, pentru confirmarea stagiului se iau înconsiderare adeverinţele, extrasele din ordine, conturile personale, statele desalarii, legitimaţii, referinţe, contractele şi acordurile de muncă în scrisavînd note referitoare la realizarea acestora, foile matricole şilistele-formular, carnetele de membru al artelurilor cooperatiste de producţieşi alte documente ce conţin informaţii referitoare la perioada de muncă.

  23. Perioada de desfăşurare a munciiindividuale se include în stagiul de cotizare în baza documentelor ce certificăplata contribuţiilor de asigurări sociale.

  Avocaţii, auditorii,notarii se raportează la categoriile de persoane ce desfăşoară munciindividuale, de aceea la solicitarea pensiei ei trebuie să confirme activitateacu certificate privind plata contribuţiilor de asigurări sociale, eliberate deorganele teritoriale de asigurări sociale.

  24. Perioada de muncă în propriilegospodării ţărăneşti (de fermier) a membrilor acestor gospodării şi acetăţenilor, munca cărora a fost folosită în bază de contract, se confirmă prinînscrierile din carnetul de muncă şi/sau documentele ce confirmă achitareacontribuţiilor de asigurări sociale.

  25. Activitatea de creaţie a membriloruniunilor de creaţie se confirmă prin adeverinţele despre perioada de achitarea contribuţiilor de asigurări sociale.

  Pînă la introducereaplăţilor de asigurări sociale activitatea de creaţie a membrilor uniunilor decreaţie se confirmă prin adeverinţele (extrasele din hotărîri), eliberate desecretariatele comitetelor de direcţie ale uniunilor de creaţie.

  26. Drept bază a includerii în stagiulde cotizare a perioadelor realizate în temeiul contractelor civile servesccertificatele eliberate de patron, ce confirmă achitarea contribuţiilor deasigurări sociale, şi contractul cu menţiunea patronului despre îndeplinireasarcinii.

  27. Durata incapacităţii temporare demuncă, survenită în perioada de muncă, se stabileşte în baza documentelor,eliberate de la locul de muncă respectiv sau de instituţia medicală.

  28. Drept confirmare a îndepliniriiserviciului militar în termen sau cu termen redus servesc înscrierilerespective în livretele militare sau adeverinţele de recrutare, eliberate decentrele militare, statele majore şi instituţiile fostelor ministere de forţăunionale şi republicane, adeverinţele eliberate de instituţiile de arhivă şicurative militare, notiţele despre serviciul militar, introduse în carnetul demuncă în baza documentelor.

  [Pct.28 înredacţia Hot.Guv. nr.363 din 08.04.04, în vigoare 16.04.04]

   

  29. Perioada îngrijirii unui invalid degradul I, unui copil-invalid sub vîrsta de 16 ani sau a unei persoane care adepăşit vîrsta de 75 ani se confirmă de organele teritoriale de asigurărisociale de la domiciliul persoanei îngrijite în baza:

  cererii şi buletinului deidentitate ale persoanei ce a efectuat îngrijirea (extrasul buletinului deidentitate). Pentru persoanele ce locuiesc împreună cu persoana ce necesităîngrijire alte acte nu se solicită;

  confirmării depuse depersoana îngrijită, iar în caz de imposibilitate (deces, sănătatea şubredă) –cea a membrilor familiei acesteia sau actul de constatare a circumstanţelorreale pentru persoanele care locuiesc separat de persoana ce necesităîngrijire;

  documentelor ce confirmăfaptul şi durata invalidităţii (pentru invalizii de gradul I şi copiiiinvalizi) şi vîrsta (pentru persoanele de vîrstă înaintată şi pentrucopiii-invalizi).

  În calitate de documente ceconfirmă invaliditatea pot fi acceptate: extrasul din actul eliberat deConsiliul de Expertiză Medicală a Vitalităţii (C.E.M.V.), avizul medical,legitimaţia de pensionar, extras din procesul verbal, în care se prevedestabilirea prestaţiilor pentru beneficiarul concret etc., iar în privinţacopiilor invalizi care nu beneficiază de alocaţiile corespunzătoare –adeverinţa eliberată de instituţiile medicale ce confirmă că maladia respectivăeste specificată în indicatorii medicali care dau dreptul copilului sub vîrstade 16 ani să fie recunoscut invalid şi indică data luării la evidenţă îninstituţia medicală.

  30. Perioada îngrijirii copiilor sestabileşte prin documentele care certifică naşterea copilului (adeverinţa denaştere) şi împlinirea de către copil a vîrstei de 2 sau 8 ani (extras dinbuletinul de identitate, adeverinţa de căsătorie, adeverinţa de deces,adeverinţa organelor fondului locativ etc.).

   

  III. REGULI DECONFIRMARE A STAGIULUI DE COTIZARE

  31. Documentele prezentate pentruconfirmarea stagiului de cotizare trebuie să fie adeverite prin semnăturaconducătorilor şi ştampila întreprinderii, organizaţiei (secţiilor de cadre).

  Înscrierile în carnetul demuncă trebuie să fie executate în conformitate cu cerinţele Instrucţiuniiprivind modul de întocmire şi evidenţă a carnetelor de muncă la întreprinderişi organizaţii, în vigoare la momentul completării carnetului de muncă.

  În cazul în careînscrierile în documentele de muncă conţin devieri de la regulile stabilite,chestiunea privind posibilitatea utilizării lor în calitate de dovezi alestagiului de cotizare este soluţionată de organele teritoriale de asigurărisociale.

  32. Pentru confirmarea stagiului decotizare se iau în considerare numai datele referitoare la perioadele de lucruincluse în carnetele de muncă în baza documentelor. În adeverinţele ce confirmăperioadele de muncă trebuie să se menţioneze, de asemenea, în temeiul cărordocumente au fost eliberate. 

  [Pct.32 modificatHot.Guv. nr.1289 din 26.11.2007, în vigoare 07.12.2007]

   

  33. Înscrierea sumară despre stagiul decotizare inclus în carnetul de muncă în baza altor documente este consideratădrept dovadă a stagiului de cotizare pentru activitatea realizată:

  după 14 decembrie 1962,dacă în carnetul de muncă sînt făcute înscrieri concrete referitoare lalocurile de muncă, perioadele de angajare şi funcţiile deţinute de solicitantînainte de angajarea acestuia la întreprinderea, instituţia sau organizaţia cei-a eliberat carnetul de muncă;

  înainte de 14 decembrie1962, indiferent de faptul dacă în carnetul de muncă se conţin sau nu datelesus-menţionate.

  Dacă pe lîngă carnetul demuncă solicitantul mai prezintă documente aparte referitoare la activitatea sade muncă înainte de completarea carnetului de muncă, la care se referăînscrierea sumară, apoi stagiul de cotizare, înscris printr-o cifrătotalizatoare, trebuie confirmat prin documente. Aceasta nu se referă lacazurile de prezentare a documentelor privind perioadele activităţii de muncă,înscrierile despre care, în conformitate cu regulile în vigoare, trebuiau fiintroduse în carnetul de muncă din rînd nou.

  34. Dacă numele, prenumele şipatronimicul, indicat în documentul ce confirmă stagiul de cotizare, nu coincidcu numele, prenumele şi patronimicul persoanei indicate în buletinul deidentitate sau adeverinţa de naştere, faptul apartenenţei acestui documentpersoanei în cauză se stabileşte prin judecată.

  35. Perioadele activităţii de muncă,conform carnetului de muncă, se calculează de la data angajării pînă la dataconcedierii. Ziua concedierii se consideră ultima zi de muncă.

  36. La calcularea stagiului de cotizaregeneral şi special la durata stagiului respectiv pentru fiecare caz deconcediere se adăugă o zi.

  37. În cazurile în care în documentulprezentat sînt indicaţi numai anii de muncă, fără concretizarea datelorconcrete, drept dată se ia 1 iulie a anului respectiv, iar dacă nu esteindicată ziua lunii, ca atare este considerată data de 15 a lunii respective.

  38. Pentru confirmarea stagiului decotizare se prezintă extrasul din carnetul de muncă. Organele teritoriale deasigurări sociale confruntă extrasul cu originalul, legiferează extrasul,carnetul de muncă fiind restituit titularului.

  Alte documente ce confirmăstagiul de cotizare se primesc numai în original, exceptînd livretele militareşi documentele de studii (diploma), din care, de asemenea, se fac extrase.


  __________
  Hotărîrile Guvernului
  417/03.05.2000 Hotărîre despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul decalculare şi confirmare a stagiului de cotizare pentru stabilirea pensiei //MonitorulOficial 54-56/499, 12.05.2000

   
Arrow Prev

             

             

  

Arrow Next