• Prima   /  Cadrul juridic   /  Vechi Hotărîri ale Guvernului  /  Hotarirea privind aprobarea Regulamentului cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă şi altor prestaţii de asigurări sociale nr. 108 din 03.02.2005

  Hotarirea privind aprobarea Regulamentului cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă şi altor prestaţii de asigurări sociale nr. 108 din 03.02.2005

   21.08.2009     

  * * *

  În scopul realizării prevederilorLegii nr.289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitatetemporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale, Guvernul

  HOTĂRĂŞTE:

  1. Se aprobă Regulamentul cu privire la condiţiilede stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizaţiilor pentru incapacitatetemporară de muncă şi altor prestaţii de asigurări sociale, conform anexeinr.1.

  2. Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale vaaduce actele sale normative în concordanţă cu prevederile prezentei hotărîri.

  [Pct.2 modificat prinHot.Guv. nr.1322 din 14.12.05, în vigoare 30.12.05]

   

  3. Se abrogă unele hotărîri ale Guvernului, conformanexei nr.2.

   

  PRIM-MINISTRU

  Vasile TARLEV


  Contrasemnează:

   

  Ministrul muncii şi protecţiei sociale

  Valerian Revenco


  Chişinău, 3 februarie 2005.

   

  Nr.108.

   

  Anexa nr.1

  la Hotărîrea Guvernului

  nr.108 din 3 februarie 2005

   

  REGULAMENT

  cu privire lacondiţiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizaţiilor

  pentruincapacitate temporară de muncă şi altor prestaţii de asigurări sociale

   

  I. Dispoziţiigenerale

  1. Dreptul la indemnizaţii pentruincapacitate temporară de muncă şi altor prestaţii de asigurări sociale (încontinuare - indemnizaţii) îl au asiguraţii sistemului public de asigurărisociale şi şomerii în perioada beneficierii de ajutor de şomaj (în continuare -şomeri), domiciliaţi permanent în Republica Moldova.

  2. Persoana are dreptul la prestaţiilede asigurări sociale legate de riscurile sociale de care este asigurată.

  3. Persoanele asigurate, în condiţiilelegii, au dreptul la indemnizaţii şi în cazurile în care riscul asigurat aparvenit în perioada de probă sau la data concedierii.

  În cazul persoanelorangajate în baza contractului individual de muncă pe o durată determinată,dreptul la indemnizaţie încetează la data expirării termenului contractului, cuexcepţia dreptului la indemnizaţie de maternitate.

  4. În cazul în care asiguratul îşipierde capacitatea temporară de muncă în timpul examinării litigiului cuprivire la legitimitatea concedierii, indemnizaţia se stabileşte, dacăasiguratul este restabilit în lucru, cu începere de la data cînd, conformdeciziei, urma să-şi reiee activitatea.

  5. Indemnizaţiile pot fi solicitate înbaza actelor justificative în termenul care nu depăşeşte 12 luni de la datarestabilirii capacităţii de muncă, stabilirii gradului de invaliditate,expirării termenului concediului de sarcină şi lăuzie.

  6. Stabilirea, calcularea şi plataindemnizaţiilor se efectuează de către unitatea economică în care îşidesfăşoară activitatea de bază angajatul (unde se păstrează carnetul de muncă)prin contract individual de muncă şi de către casele teritoriale de asigurărisociale - pentru celelalte categorii de asiguraţi.

  Şomerilor li se acordăindemnizaţii de către agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă.

  7. Indemnizaţiile stabilite darneîncasate la timp se plătesc retroactiv pe o perioadă de cel mult 3 anianterior datei solicitării.

  8. Indemnizaţiile neplătite la timpdin vina organului care le stabileşte şi/sau le plăteşte se achită fără nici olimitare în termen.

  9. Plata indemnizaţiilor se efectueazădin contul mijloacelor bugetului asigurărilor sociale de stat, cu excepţiaindemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă, cauzată de un accident demuncă sau de o boală profesională, care, pentru primele 20 de zile, se plăteştede către angajator din mijloacele proprii.

  10. Dreptul la indemnizaţii se confirmăprin certificat de concediu medical, eliberat în modul aprobat de Guvern.

  11. Controlul asupra corectitudiniistabilirii, calculării şi plăţii indemnizaţiilor îl exercită Casa Naţională deAsigurări Sociale, Departamentul Control Financiar şi Revizie şi structurilelor teritoriale.

   

  II. Stabilireaindemnizaţiilor

  12. Asiguraţii sistemului public deasigurări sociale au dreptul la indemnizaţii în următoarele cazuri:

  a) de boli generale şiaccidente nelegate de muncă;

  b) de prevenire aîmbolnăvirilor (carantină);

  c) pentru recuperareacapacităţii de muncă;

  d) de maternitate (sarcinăşi lăuzie);

  e) pentru îngrijireacopilului bolnav.

  13. Şomerii au dreptul la indemnizaţiiîn cazurile prevăzute la pct.12 lit.a) şi d).

  14. Condiţiile de acordare aindemnizaţiilor:

  a) asiguraţii au dreptul laindemnizaţii dacă au un stagiu total de cotizare de cel puţin 3 ani;

  b) asiguraţii care au unstagiu total de cotizare de pînă la 3 ani beneficiază de indemnizaţii dacă auun stagiu de cotizare de cel puţin 3 luni, realizat în ultimele 12 lunianterioare producerii riscului asigurat;

  c) asiguraţii caredesfăşoară activitate pe bază de contract individual de muncă pe termen,inclusiv cei care muncesc la lucrări sezoniere, beneficiază de indemnizaţiidacă au stagiul de cotizare specificat la alin.a) sau b) ori de cel puţin 12luni, realizat în ultimele 24 de luni anterioare producerii riscului asigurat. Înperioada intersezonieră indemnizaţii nu se stabilesc;

  d) şomerii beneficiază deindemnizaţii cu condiţia suspendării pentru această perioadă a plăţiiajutorului de şomaj sau a bursei.

  15. Indemnizaţiile se stabilesc în bazacertificatului de concediu medical, iar în cazul pierderii acestuia - în bazaduplicatului eliberat în modul stabilit. Alte documente nu pot servi drepttemei pentru stabilirea indemnizaţiei.

  16. Indemnizaţiile se stabilesc dinprima zi a pierderii capacităţii de muncă pînă la restabilirea ei sau pînă laconstatarea de către Consiliul Expertiză Medicală a Vitalităţii (în continuare- C.E.M.V.) a gradului de invaliditate sau expirarea contractului individual demuncă pe termen.

  17. Indemnizaţia pentru incapacitatetemporară de muncă, în caz de boli generale şi accidente nelegate de muncă, sestabileşte:

  a) pentru o perioadă de celmult 180 zile calendaristice în cursul unui an calendaristic şi începe dinprima zi de concediu medical. În cazul prelungirii concediului medical peste180 zile calendaristice, cu cel mult 30 zile calendaristice în temeiul avizuluiC.E.M.V., indemnizaţia se acordă pentru întreaga perioadă de concediu medicalprelungit;

  b) indemnizaţia, începîndcu a 120 zi calendaristică, se plăteşte în cazul prelungirii concediului medical,avizat de C.E.M.V.;

  c) asiguraţilor cu contractindividual de muncă pe termen, inclusiv celor angajaţi la lucrări sezoniere şişomerilor indemnizaţia se acordă pentru o perioadă de cel mult 30 de zilecalendaristice în cursul unui an calendaristic şi, respectiv, în perioada deacordare a ajutorului de şomaj;

  d) în caz de tuberculoză,SIDA şi cancer de orice tip, cu avizarea C.E.M.V., indemnizaţia se acordăpentru o perioada de cel mult un an pe parcursul ultimilor 2 ani;

  e) indemnizaţia pentruincapacitate temporară de muncă în legătură cu sarcina se acordă pe durataconcediului medical fără restricţii, inclusiv şomerilor;

  f) indemnizaţia sestabileşte şi în cazul în care incapacitatea de muncă a survenit în timpulconcediului de odihnă anual (de bază sau suplimentar). Acesta din urmă seprelungeşte cu durata incapacităţii temporare de muncă ce a avut loc în timpulconcediului;

  g) în cazul în careincapacitatea temporară de muncă survine în timpul concediului neplătit,concediului pentru îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 3 ani sau cîndîntreprinderea (secţia) staţionează, indemnizaţia nu se stabileşte. Dacăincapacitatea temporară de muncă durează după data expirării concediuluineplătit, concediului pentru îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 3 ani saudupă data reluării activităţii întreprinderii (secţiei), indemnizaţia sestabileşte de la această dată;

  h) în cazul în careincapacitatea temporară de muncă a survenit în timpul staţionăriiîntreprinderii (secţiei) şi pentru această perioadă asiguraţii sînt remuneraţişi achitate contribuţiile respective de asigurări sociale, indemnizaţia sestabileşte pentru perioada respectivă;

  i) în cazul în careincapacitatea temporară de muncă survine înainte de începerea concediuluineplătit sau a concediului pentru îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 3 ani,concediile menţionate se consideră amînate şi indemnizaţia se stabileşte înbază generală;

  j) pentru incapacitateatemporară de muncă survenită în timpul concentrărilor militare sau concediuluisuplimentar în legătură cu studiile în instituţiile de învăţămînt superior,fără întreruperea activităţii de muncă, indemnizaţia se stabileşte de la datala care salariatul urma să reînceapă activitatea de muncă;

  k) în caz de traumatism ladomiciliu, inclusiv traumatism la domiciliu provocat de calamităţi naturale(cutremur de pămînt, inundaţii, alunecări de teren ş.a.) sau viciu anatomic alsalariatului, indemnizaţia se stabileşte pentru toată perioada de incapacitatetemporară de muncă, începînd din prima zi.

  18. Indemnizaţia pentru incapacitatetemporară de muncă nu se stabileşte asiguratului în cazul în care:

  a) îşi cauzează premeditatdaune sănătăţii;

  b) şi-a pierdut capacitateade muncă în urma comiterii unei crime;

  c) a urmat tratamentforţat, conform hotărîrii judecătoreşti, cu excepţia handicapului psihic;

  d) se află în detenţie sauîn proces de expertizare medico-legală.

  Indemnizaţia plătităneîntemeiat urmează a fi restituită prin hotărîre judecătorească.

  19. Indemnizaţia pentru prevenirea îmbolnăvirilor(carantină) se stabileşte asiguratului căruia i se interzice să-şi continueactivitatea din cauza carantinei, pe o durată stabilită prin certificat deconcediu medical, eliberat conform legislaţiei în vigoare.

  Indemnizaţia pentruprevenirea îmbolnăvirilor se stabileşte în condiţiile şi în cuantumurileprevăzute la punctele 23 şi 25 ale prezentului Regulament.

  20. Indemnizaţia pentru recuperareacapacităţii de muncă se stabileşte în legătură cu:

  a) protezare ortopedică;

  b) tratament balneosanatorial.

  Indemnizaţia în legătură cuprotezare ortopedică se acordă, în cazul în care asiguratul este internat înstaţionar pentru protezare şi/sau pentru intervenţie ortopedică, pe toatăperioada de aflare în staţionar.

  În caz de tratamentbalneosanatorial (ambulatoriu, staţionar), indemnizaţia se stabileşte dacădurata concediului anual (de bază şi suplimentar) nu este suficientă pentruefectuarea tratamentului şi deplasarea tur-retur la aceste instituţii. În cazulîn care concediul anual a fost folosit înainte de plecarea la tratamentbalneosanatorial, durata concediului (de bază şi suplimentar) se exclude dinperioada pentru care se acordă indemnizaţia respectivă, iar salariatului i seacordă un concediu neplătit pe o durată echivalentă cu concediul anual.

  Asiguratului trimis, înmodul stabilit, pentru tratament recuperatoriu în instituţiilebalneosanatoriale, nemijlocit din secţiile spitaliceşti ale instituţiilormedico-sanitare, după infarct miocardic sau după o intervenţie chirurgicală(şuntare aortocoronariană, anevrism aortic, ulcer stomacal sau duodenal,colecistită calculoasă) indemnizaţia se stabileşte pentru toată perioadaaflării în sanatoriu.

  Unuia dintre părinţiiasiguraţi (tutorelui sau curatorului), care educă un copil-invalid în vîrstă depînă la 16 ani, indemnizaţia se stabileşte pentru întreaga perioadă detratament balneosanatorial al copilului-invalid (luînd în considerare şideplasarea tur-retur), la prezentarea prescripţiei medicale despre necesitateaîngrijirii individuale a copilului, dar nu mai mult de 30 zile calendaristice.

  Modul de acordare abiletelor de tratament balneosanatorial se stabileşte de Guvern.

  21. Indemnizaţia de maternitate(sarcină şi lăuzie) se stabileşte asiguratelor, soţiilor aflate la întreţinereasoţilor asiguraţi şi şomerilor care au dreptul la concediu de maternitate, ceinclude concediul prenatal şi concediul postnatal.

  Indemnizaţia de maternitatese acordă, începînd cu săptămîna a 30-a de sarcină, pe o perioadă de 126 zilecalendaristice, iar în cazul naşterilor complicate ori al naşterii a doi saumai mulţi copii - de 140 zile calendaristice.

  În cazul în care copilul senaşte mort sau moare în perioada concediului postnatal, indemnizaţia dematernitate se acordă pentru perioada specificată în alineatul doi alprezentului punct.

  În cazul acordăriiconcediului pentru sarcină şi lăuzie în perioada concediului pentru îngrijireacopilului pînă la vîrsta de 3 ani, persoana îndreptăţită va beneficia de ambeleindemnizaţii (de maternitate şi de îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 3ani).

  Soţia se consideră aflatăla întreţinerea soţului asigurat dacă, la data apariţiei dreptului laindemnizaţie de maternitate, nu este angajată în muncă şi nu este persoanăasigurată de riscul respectiv (maternitate), fapt care se confirmă princarnetul de muncă, iar după implementarea evidenţei personificate în sistemulpublic de asigurări sociale - prin certificat eliberat de organele de asigurărisociale.

  În cazul în care soţia seaflă la întreţinerea soţului salariat, indemnizaţia de maternitate sestabileşte pe numele soţiei. Faptul că persoana în cauză este soţia angajatuluise va confirma prin buletinul de identitate şi adeverinţa de căsătorie.

  Cuantumul lunar alindemnizaţiei de maternitate este de 100% din baza de calcul stabilită lapct.23 al prezentului Regulament.

  Soţiilor aflate laîntreţinerea soţilor asiguraţi indemnizaţiile de maternitate se stabilesc de la1 octombrie 2003, data intrării în vigoare a Codului muncii.

  22. Indemnizaţia pentru îngrijireacopilului bolnav în vîrstă de pînă la 7 ani, iar în cazul copilului cu handicappentru afecţiuni intercurente - pînă la împlinirea vîrstei de 16 ani se acordăîn bază de certificat de concediu medical.

  Perioada pentru care seacordă indemnizaţia pentru îngrijirea copilului bolnav este de cel mult 14 zilecalendaristice - în cazul acordării asistenţei medicale de ambulatoriu şi decel mult 30 de zile calendaristice - în cazul acordării asistenţei medicale înstaţionar pentru perioada în care copilul necesită îngrijire.

  În cazul în care copilulsuferă de boli contagioase, este imobilizat într-un aparat ghipsat ori estesupus unor intervenţii chirurgicale, durata concediului medical se stabileştede către consiliul medical consultativ, iar indemnizaţia se acordă pentruperioada integrală a concediului medical.

  În cazul în care mama, dinmotive de sănătate (tratament îndelungat al unei boli grave sau alconsecinţelor traumei, spitalizare), nu poate îngriji copilul bolnav în vîrstăde pînă la 7 ani sau copilul-invalid bolnav pînă la vîrsta de 16 ani,indemnizaţia se acordă altui membru de familie asigurat care îngrijeştecopilul, pentru perioada în care acesta necesită îngrijirea, menţionată maisus.

  Asiguratului aflat înconcediu anual (de bază sau suplimentar), concediu pentru îngrijirea copiluluipînă la vîrsta de 3 ani sau concediu neplătit, indemnizaţia pentru îngrijireacopilului bolnav nu se stabileşte.

  Cuantumul indemnizaţieipentru îngrijirea copilului bolnav se stabileşte în conformitate cu punctul 25al prezentului Regulament.

   

  III. Baza decalcul şi cuantumul indemnizaţiilor

  23. Baza de calcul a indemnizaţiilor oconstituie venitul mediu lunar realizat în ultimele 6 luni calendaristicepremergătoare lunii producerii riscului asigurat, venit din care au fostcalculate contribuţiile de asigurări sociale.

  Venitul mediu lunarasigurat, luat în calcul la determinarea mărimii indemnizaţiilor, nu poatedepăşi 3 salarii medii lunare pe ţară prognozate.

  În cazul în care lunileluate în calcul, conform primului alineat, sînt lucrate incomplet din motiveîntemeiate, la determinarea bazei de calcul se ia în considerare venitulasigurat din lunile calendaristice lucrate complet în perioada respectivă.

  În cazul în care lunileluate în calcul, conform primului alineat, sînt lucrate incomplet din motiveneîntemeiate, venitul mediu lunar asigurat se va determina prin împărţireavenitului asigurat din această perioadă la numărul zilelor lucrătoare stabilitepentru perioada respectivă.

  Dacă asiguratul a lucratmai puţin de 6 luni, baza de calcul este venitul mediu lunar asigurat, realizatîn lunile calendaristice lucrate integral. În cazul în care asiguratul arealizat un stagiu de cotizare mai mic de o lună calendaristică, se ia înconsiderare venitul asigurat din zilele lucrate, care se împarte la numărulzilelor lucrate şi se înmulţeşte cu numărul zilelor lucrătoare pentru o lună(25,4 zile lucrătoare pentru săptămîna de lucru de 6 zile şi, respectiv, 21,1zile pentru săptămîna de lucru de 5 zile).

  În cazul lipsei motivate avenitului asigurat în ultimele 6 luni calendaristice premergătoare lunii încare s-a produs riscul asigurat, baza de calcul este salariul tarifar sausalariul de funcţie al beneficiarului.

  În cazul în care persoanadesfăşoară activităţi în mai multe unităţi şi în fiecare este asigurată,conform legislaţiei, indemnizaţia se calculează în funcţie de venitul totalasigurat. Venitul asigurat se va confirma prin certificate eliberate de fiecaredin unităţile economice în care îşi desfăşoară activitatea salariatul.

  24. Baza de calcul a indemnizaţiei dematernitate, acordate soţiei aflate la întreţinerea soţului salariat, estevenitul mediu lunar asigurat al soţului şi se determină în condiţiilespecificate la pct.23 al prezentului Regulament.

  25. Cuantumul lunar al indemnizaţiilorse stabileşte diferenţiat, în funcţie de durata stagiului de cotizare, după cumurmează:

  a) 60% din baza de calculstabilită la pct.23 al prezentului Regulament - în cazul unui stagiu decotizare de pînă la 5 ani;

  b) 70% din baza de calculstabilită la pct.23 al prezentului Regulament - în cazul unui stagiu decotizare cuprins între 5 şi 8 ani;

  c) 100% din baza de calculstabilită la pct.23 al prezentului Regulament - în cazul unui stagiu decotizare de peste 8 ani.

  26. Cuantumul indemnizaţiei pentruincapacitate temporară de muncă cauzată de tuberculoză, SIDA sau de cancer deorice tip este de 100% din baza de calcul stabilită la pct.23 al prezentului Regulament.

  27. În stagiul de cotizare se includtoate perioadele contributive de la prima zi de activitate a salariatului pînăla data survenirii riscului asigurat, conform datelor carnetului de muncă, iardupă implementarea evidenţei personificate în sistemul de asigurări sociale -conform certificatului, eliberat de către organele asigurărilor sociale.

  28. În stagiul de cotizare se includperioadele de îndeplinire a serviciului militar în termen sau cu termen redus,perioada de îngrijire a unui copil pînă la vîrsta de 3 ani de către unul dinpărinţi sau de tutore, în caz de deces al ambilor părinţi, şi perioada deprimire a ajutorului de şomaj.

   

  IV. Plataindemnizaţiilor

  29. Plata indemnizaţiilor seefectuează:

  a) după depunereacertificatului de concediu medical odată cu achitarea salariului pe lunarespectivă - în cazul asiguraţilor cu contract individual de muncă;

  b) la data depuneriicertificatului de concediu medical sau în cel mult 10 zile de la această dată -în cazul celorlalte categorii de salariaţi şi şomerilor.

  30. Indemnizaţiile se achită în contulcotelor de asigurări sociale aferente.

  31. Indemnizaţia de maternitate seplăteşte o singură dată pentru întreaga perioadă de concediu de maternitate.

  32. Indemnizaţia se plăteştebeneficiarului, reprezentantului legal al acestuia sau persoanei de încredere.

  33. Indemnizaţia stabilită pentru lunaîn curs şi neplătită asiguratului decedat se plăteşte soţului (soţiei)supravieţuitor, copiilor, părinţilor sau, în lipsa acestora, persoanei care dovedeştecă l-a îngrijit pînă la data decesului.

  34. Indemnizaţia neplătită la timp dinvina organului care o stabileşte sau o plăteşte se plăteşte integral soţului(soţiei) supravieţuitor, copiilor, părinţilor sau, în lipsa acestora, persoaneicare dovedeşte că a îngrijit asiguratul decedat.

  35. Plata indemnizaţiei înceteazăîncepînd cu ziua următoare celei în care beneficiarul:

  a) a decedat;

  b) nu mai întruneştecondiţiile legale pentru acordarea indemnizaţiei;

  c) şi-a stabilit domiciliulpe teritoriul unui alt stat cu care Republica Moldova nu a încheiat convenţiide asigurări sociale.

  36. Plata indemnizaţiei încetează încazul obţinerii indemnizaţiei în baza unor acte false.

  37. În cazul în care C.E.M.V. a decisîncadrarea în grad de invaliditate, indemnizaţia se plăteşte pînă la data lacare persoanei i s-a stabilit acest grad, fără a se depăşi perioada maximăpentru care se acordă indemnizaţia respectivă.

  38. În cazul în care incapacitateatemporară de muncă a început să decurgă în timpul funcţionării şi continuă înperioada staţionării întreprinderii (secţiei), indemnizaţia pentru perioadastaţionării se plăteşte în aceeaşi mărime ca şi salariul lucrătorilor deaceeaşi profesie şi calificare pentru această perioadă, dar nu mai mare decîtindemnizaţia calculată conform pct.23 şi 25 ale prezentului Regulament.

  Dacă incapacitateatemporară de muncă a început în perioada staţionării întreprinderii (secţiei)şi, în această perioadă, timpul de staţionare a persoanelor asigurate a fostretribuit cu defalcarea contribuţiilor respective de asigurări sociale,indemnizaţia pentru perioada staţionării se plăteşte conform pct.23 şi 25 aleprezentului Regulament. Indemnizaţia nu se plăteşte în cazul în care platapentru timpul staţionării persoanelor asigurate nu este stabilită.

  În cazul în careincapacitatea temporară de muncă (indiferent de faptul cînd începe) continuădupă repunerea în funcţiune a întreprinderii, secţiei, filialei, indemnizaţia,pentru perioada după data repunerii în funcţiune, se calculează şi se achită înmărimea calculată conform punctelor 23 şi 25 ale prezentului Regulament.

  39. În cazul incapacităţiiangajatorului, dreptul la indemnizaţie, ce a început să curgă anterior acesteisituaţii, se plăteşte analogic salariatului, în temeiul art.54 din Legeainsolvabilităţii nr.632-XV din 14 noiembrie 2001, din contul bugetuluiasigurărilor sociale de stat.

   

  V. Indemnizaţiapentru incapacitate temporară de muncă cauzată

  de un accident demuncă sau de o boală profesională

  40. Indemnizaţia pentru incapacitatetemporară de muncă cauzată de un accident de muncă sau de o boală profesionalăse stabileşte în temeiul Legii asigurării pentru accidente de muncă şi boliprofesionale nr.756-XIV din 24 decembrie 1999.

  Indemnizaţia se plăteştepentru zilele lucrătoare din primele 20 de zile calendaristice, calculate de ladata pierderii temporare a capacităţii de muncă, de către angajator, dinmijloacele proprii, iar din a 21-a zi - din mijloacele bugetului asigurărilorsociale de stat.

   

  VI. Dispoziţii tranzitorii

  41. Pentru concediile medicale acordatepînă la 31 decembrie 2004, indemnizaţiile se vor calcula în baza actelornormative în vigoare la data apariţiei riscului asigurat.

  42. Pentru concediile medicale care auînceput pînă la 31 decembrie şi continuă după 1 ianuarie 2005 indemnizaţiilestabilite nu se recalculează.

   

  VII. Dispoziţiifinale

  43. Angajatorul sau funcţionariicaselor teritoriale de asigurări sociale şi agenţiilor teritoriale pentruutilizarea forţei de muncă, din a căror vină au fost stabilite şi plătitenecuvenite sume de la bugetul asigurărilor sociale de stat, ca urmare anerespectării prevederilor legislaţiei în vigoare, sînt obligaţi să lerestituie.

  44. Sumele plătite fără temei legal, caurmare a prezentării unor acte false, se reţin din contul persoanelor carele-au primit în mod necuvenit.

  45. Sumele nerecuperate de labeneficiarii decedaţi nu se urmăresc.

  46. Litigiile ce ţin de stabilirea,calcularea şi plata indemnizaţiilor se soluţionează de Casa Naţională de AsigurăriSociale, a cărei decizie poate fi atacată în instanţa de judecată, conformlegislaţiei în vigoare.

   

  Anexa nr.2

  la Hotărîrea Guvernului

  nr.108 din 3februarie 2005

   

  LISTA

  hotărîrilorGuvernului ce se abrogă

  1. Hotărîrea Consiliului de Miniştri alR.S.S.M. şi Consiliului Republican al Sindicatelor nr.99 din 21 martie 1984"Cu privire la Hotărîrea Sovietului de Miniştri al URSS şi ConsiliuluiUnional Central al Sindicatelor nr.191 din 23 februarie 1984" "Despreindemnizaţiile de asigurări sociale de stat", cu modificările şicompletările ulterioare" (Veştile Sovietului Suprem şi ale GuvernuluiR.S.S. Moldoveneşti, 1984, nr.5, art.53).

  2. Hotărîrea Guvernului RepubliciiMoldova nr.187 din 29 iunie 1990 "Cu privire la majorarea indemnizaţiilorde incapacitate temporară de muncă, acordate unor categorii de muncitori şifuncţionari".

  3. Hotărîrea Guvernului RepubliciiMoldova nr.196 din 22 aprilie 1991 "Cu privire la modul de plată acertificatelor de incapacitate în muncă persoanelor ce au participat lalichidarea urmărilor avariei de la C.A.E. Cernobîl".

  4. Punctul 2 din Hotărîrea GuvernuluiRepublicii Moldova nr.329 din 3 iulie 1991 "Cu privire la aprobareaRegulamentului instituţiei narcologice a Ministerului Sănătăţii al RepubliciiMoldova şi Regulamentului instituţiei de reabilitare socială ale sistemuluipenitenciar al Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova".

  5. Hotărîrea Guvernului RepubliciiMoldova nr.348 din 17 iulie 1991 "Despre aprobarea Regulamentului cuprivire la modul de scutire temporară de muncă şi asigurare cu indemnizaţiipentru incapacitatea temporară de muncă a persoanelor, care îngrijesc de copiimici şi copii invalizi în cazul îmbolnăvirii mamei, şi acordare a unei zilesuplimentare de odihnă pe lună cu remunerare în mărimea salariului de o ziunuia din părinţi (tutore, curator) care educă copil invalid";

  6. Hotărîrea Guvernului RepubliciiMoldova nr.58 din 11 februarie 1993 "Privind aprobarea Instrucţiuniiasupra modului de stabilire, calculare şi achitare a indemnizaţiilor înlegătură cu concediul medical în Republica Moldova" (MonitorulParlamentului, 1993, nr.2, art.36).

  7. Hotărîrea Guvernului RepubliciiMoldova nr.1311 din 7 octombrie 2002 "Cu privire la completarea pct.44 alInstrucţiunii asupra modului de stabilire, calculare şi achitare aindemnizaţiilor în legătură cu concediul medical în Republica Moldova"(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.142-143, art.1447).

  __________
  Hotărîrile Guvernului
  108/03.02.2005 Hotărîre privind aprobarea Regulamentului cu privire lacondiţiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizaţiilor pentruincapacitate temporară de muncă şi altor prestaţii de asigurări sociale //MonitorulOficial 24-25/162, 11.02.2005

   
Arrow Prev

             

             

  

Arrow Next