• Prima   /  Comentariul specialistului  /  Pensia pentru limită de vîrstă

  Pensia pentru limită de vîrstă

   01.09.2009     

  Pensiapentru limită de vîrstă


  Condiţiile de stabilire, calculare şi plată a pensiei pentru limită devîrstă înRepublica Moldova sînt reglementate de Legea privind pensiilede asigurări

  sociale de stat nr.156-XIV din 14 octombrie 1998.


  Unele noţiuni, pe care trebuie să le cunoască viitorul pensionar

  pensie de asigurări sociale de stat - drept bănesc cuvenitasiguratului,corelativ obligaţiilor privind plata contribuţiilor deasigurări sociale destat;

  asigurat - persoană fizică, în vîrsta aptă pentru muncă, domiciliatăînRepublica Moldova care participă la sistemul public de asigurărisociale.

  contribuţii de asigurări sociale de stat – plăţi obligatorii, datorate departicipanţi la sistemul public de asigurări sociale;

  cod personal de asigurări sociale - cod atribuit fiecărui asigurat princare seţine evidenţa drepturilor şi obligaţiilor de asigurări socialeîn sistemulpublic;

  stagiu de cotizare - însumare a perioadelor de activitate în care s-a plătitcontribuţia de asigurări sociale de stat;

  venit asigurat - venit din care s-au plătit contribuţii de asigurărisociale şicare constituie baza de calcul a pensiei în sistemul public.


  Dreptul la pensie
  Dreptul la pensie îl au asiguraţii domiciliaţi în Republica Moldova,precum şipersoanele care, la data stabilirii pensiei, nu au calitateade asigurat, darîndeplinesc condiţiile prevăzute de legislaţia învigoare.

  Dreptul la pensie se exercită prin depunerea cererii şi actelornecesare alesolicitantului la Casateritorială de asigurări sociale(CTAS) de la domiciliu permanent.


  Pensia pentru limită de vîrstă
  Pensia integrală pentru limită de vîrstă se stabileşte la împlinireavîrstelorprevăzute cu condiţia realizării unui stagiu de cotizare.Conform legii,vîrstele de pensionare necesare obţinerii dreptului lapensie constituie - 62 deani pentru bărbaţi şi - 57 de ani pentrufemei.


  Stagiul de cotizare
  Stagiul de cotizare necesar pentru stabilirea pensiei pentru limită devîrstăconstituie 30 de ani, atît pentru bărbaţi, cît şi pentru femei.


  Asiguratul care, la împlinirea vîrstei prevăzute nu îndeplineştecondiţiaprivind stagiul total de cotizare, dar confirmă un stagiu decotizare de celpuţin 15 ani, are dreptul la o pensie parţială,calculată proporţional număruluide ani de cotizare.


  Termenele de stabilire a dreptului la pensie
  Pensia pentru limită de vîrstă se stabileşte pe viaţă, de la dataatingeriivîrstei de pensionare prevăzute legea menţionată, dacăcererea şi actelenecesare au fost depuse în termen de 30 de zile de laaceastă dată, în cazcererea şi actele necesare se depun cu depăşireatermenului de 30 zile, pensiase acordă din data prezentării ultimuluiact necesar.


  Solicitarea pensiei
  Cererea de pensionare şi actele necesare se depun la Casa teritorialăde asigurărisociale de la domiciliul asiguratului, unde seînregistrează în mod obligatoriu.


  Pentru stabilirea pensiei pentru limită de vîrstă sunt necesare următoareledocumente:
  • buletinul de identitate
  • carnetul de muncă
  • alte documente care confirmă stagiul de cotizare (adeverinţe, extrase dinordine)
  • certificatul cu privire la salariu pentru ultimii 15 ani de muncă realizaţipînă la 01.01.1999
  • certificatul cu privire la salariu pentru toată perioada de muncă de după01.01.1999
  • adeverinţa de naştere a copilului (pentru confirmarea perioadei de îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 3 ani).
  • livretul militar sau adeverinţă eliberată de Centrul Militar de lalocul detrai pentru confirmarea perioadei de îndeplinire a serviciuluimilitar în termen
  • diploma de absolvire a instituţiei de învăţămînt superior de zi (studiilepînă la 1.01.1999).

  În cazul stabilirii pensiei pentru limită de vîrstă în condiţii avantajoase:
  § femeile, care au născut şi aueducat 5 şi mai mulţi copii pînă lavîrsta de 8 ani, prezintă şi certificatul ceconfirmă faptul respectiv,eliberat de autorităţile publice locale;
   persoanele,
  § ocupate la lucrări foarte nocive şifoarte grele(prevăzute de Lista nr.1 a unităţilor de producţie,lucrărilor,profesiilor, funcţiilor şi indicilor ce acordă dreptul la pensiepentrulimită de vîrstă în condiţii avantajoase, aprobată prin HotărîreaGuvernuluinr.822 din 15 decembrie 1992) prezintă şi certificatul de lalocul de muncă princare se confirmă condiţiile nocive.
  Cererea de stabilire a pensiei pentru limită de vîrstă şi documentelenecesarese depun în termen de 30 de zile de la data împlinirii vîrsteide pensionare.
  Decizia privind acordarea drepturilor la pensie sau respingerea cereriidepensionare se ia de Casa teritorială de asigurări sociale şi sesemnează deconducătorul acesteia, în termen de 15 zile de la datadepunerii cererii cu toateactele necesare.

  Reexaminarea drepturilor la pensieReexaminarea drepturilor la pensie seefectuează în cazul:
  • apariţiei unor circumstanţe noi referitoare la stagiul de cotizare,venitulasigurat, ce au avut loc pînă la acordarea drepturilor lapensie;
  • transferării la altă categorie de pensie.
  Noul cuantum al pensiei se stabileşte din luna, următoare celei în care au fostdepuse cererea şi documentele necesare.


  Plata pensiei pentru limită de vîrstă


  Pensia pentru limită de vîrstă se plăteşte integral, inclusivpensionarilor,încadraţi în muncă, care realizează venituri pasibile deasigurări sociale destat.
  Plata pensiei pentru limită de vîrstă persoanelor care se află laîntreţinereadeplină a statului – aziluri, internate, pensionate seefectuează în mărime de25% din pensia stabilită.


  Autorităţile care efectuează stabilirea şi plata pensiilor
  Pensiile se stabilesc de către Casele teritoriale de asigurări sociale(CTAS),care au dreptul de control asupra autenticităţii actelor ceconfirmă stagiul decotizare şi venitul asigurat.
  Pensiile se plătesc prin intermediul instituţiilor financiare sauÎntreprinderiide Stat „Poşta Moldovei” – la alegerea şi în temeiulcererii pensionarului.


  Modul de plată a pensiilor
  Plata pensiei se face lunar pentru luna în curs în localitatea de domiciliu.
  Pensia se plăteşte personal titularului, tutorelui, curatorului,mandataruluiacestora. Pensia se plăteşte mandatarului numai laprezentarea procurii, a căreivalabilitate nu depăşeşte 6 luniconsecutive.


  Plata retroactivă
  Pensia stabilită şi neîncasată la timp se plăteşte retroactiv pe o perioadă decel mult 3 ani pînă la data solicitării.
  Pensia stabilită şi neplătită la timp din vina organului de asigurărisocialecare stabileşte sau plăteşte pensia se achită fără nici un felde limite întermen.


  Plata pensiei persoanelor care şi-au stabilit domiciliul în străinătate
  Beneficiarilor de pensii care îşi stabilesc domiciliul în străinătate,pensiastabilită se plăteşte anticipat pe 6 luni, începînd cu lunaurmătoare celei încare titularul a fost scos din evidenţă înlocalitatea de domiciliu.


  Plata pensiei neîncasate de beneficiarul decedat
  Pensia neplătită la timp ca rezultat a decesului beneficiarului, seachităsoţului supravieţuitor, părinţilor sau copiilor acestuia, iar încazul lipseiacestora - persoanei care dovedeşte că a suportatcheltuielile ocazionate dedeces.  Reţinerile din pensie
  Reţinerile din pensie se efectuează în temeiul:
  • deciziilor, hotărîrilor şi sentinţelor judecătoreşti;
  • deciziilor organelor administrative, care urmează a fi executate în modobligatoriu;
  • deciziilor organului de asigurări sociale, la recuperarea sumelor cutitlu depensie plătite necuvenit din vina beneficiarului.

   
Arrow Prev

             

             

  

Arrow Next