Prima
Harta
Contact
RO
RSS
 
Casa Nationala de Asigurari Sociale a Republicii Moldova // Documente interne
Ultimul număr al ziarului
 
Prima / Cadrul juridic / Documente interne / Ordin cu privire la aprobarea formularelor declaraţiilor privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi instrucţiunilor despre completarea lor nr. 102-A din 12.03.2008
Ordin cu privire la aprobarea formularelor declaraţiilor privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi instrucţiunilor despre completarea lor nr. 102-A din 12.03.2008
24.08.2009
Text:

* * * 

Aprobat:

Casa Naţională

de Asigurări Sociale

____________Maria Borta

(semnătura)

 

nr.102-A din 12 martie 2008

Înregistrat:

Ministerul Justiţiei

al Republicii Moldova

___________Vitalie Pîrlog

(semnătura)

 

nr.574 din 22 mai 2008

 

În scopul executării prevederilor alin.1 art.11, precum şi pct.3 din Anexa 3 al Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2008 nr.271-XVI din 07 decembrie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.203-206/798 din 28.12.2007).

ORDON:

1. Se aprobă:

- formularul declaraţiei privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii F 4-BASS (anexa nr.1);

- formularul declaraţiei privind calcularea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii F 4-BASS(an) (anexa nr.2);

- Instrucţiunea cu privire la modul de completare a formularului declaraţiei privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii F 4-BASS (anexa nr.3);

- Instrucţiunea cu privire la modul de completare a formularului declaraţiei privind calcularea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii F 4-BASS(an) (anexa nr.4).

2. Despre prevederile prezentului ordin, subdiviziunile teritoriale ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale urmează să informeze contribuabilii şi să-i asigure gratuit cu formularul declaraţiei.

3. Se abrogă Ordinul Casei Naţionale de Asigurări Sociale nr.71-A din 22 februarie 2006 “Cu privire la aprobarea formularului dării de seamă privind calcularea, utilizarea şi transferarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat (F 4-BASS) şi instrucţiunii despre completarea ei” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.63-65, art.244).

 

Anexa nr.1

la Ordinul CNAS

nr.102-A din 12.03.08

Приложение

№ 1 к приказу НКСС

№ 102-A от 12.03.08

 

Primit _____________

(data)

Дата представления

 

Ştampila CTAS

Штамп ТКСС

 

 

FORMA 4-BASS

Форма 4-БГСС

 

Declaraţie

Декларация

privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii

о начислении и использовании взносов обязательного государственного социального страхования

pentru perioada _______________

за период

___________________________________________________________________________

(denumirea completă a plătitorului / полное наименование плательщика)

___________________________________________________________________________

(adresa juridică / юридический адрес)

 

Tipul declaraţiei (bifaţi)
Тип декларации (отметить)

 

 

iniţială / первоначальная

corectată / корректирующая

 

Codul fiscal _______________________________________________________________________________

фискальный код

 

Nr. înregistrării la CNAS _____________________________________________________________________

регистрационный номер в НКСС

 

Codul statistic al localităţii conform CUATM _____________________________________________________

Статистический код местности согласно СUATM

 

Grupa activităţii principale conform CAEM ______________________________________________________

Группа основного вида деятельности согласно КЭДМ

 

Tabelul nr.1

Таблица № 1

 

Calcularea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii

Начисление взносов обязательного государственного

социального страхования

 

 

Cod rînd.
Код строки

Tariful contribuţiilor
Тариф взносов

Numărul persoanelor asigurate conform categoriilor de plătitori (pers.)
Численность по категориям плательщиков и застрахованным лицам (чел.)

Baza de calcul a contribuţiilor corespunzător tarifelor
Расчетная база взносов согласно соответствующему тарифу

Suma calculată
Начисленная сумма

 

Contribuţii datorate de angajator (col.6 r.101,102,103 × tarif; col.4 r.104 × tarif)
Взносы работодателя (кол.6 стр.101,102,103 × тариф; кол.4 стр.104 × тариф)

Contribuţii individuale ((col.4 r.105 - col.5 r.105) × tarif; col.6 r.106 × tarif;)
Индивидуальные взносы ((кол.4 стр.105-кол.5 стр.105) × тариф; кол.6 стр.106 × тариф)

Total (col.7 + col.8)
Всего (кол.7 + кол.8)

clasific. bugetară
код бюджет. классиф.

mărimea*
размер*

Total Всего

inclusiv pensionari
в том числе пенсионеры

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

101

112.01

24%

 

 

 

 

X

 

 

102

112.01

20%

 

 

 

 

X

 

 

inclusiv
в том числе

X

X

X

X

X

 

 

102а

112.01

16%

X

X

Х

 

X

 

 

102b

112.01

4%

X

X

Х

 

X

 

 

103

112.01

22%

 

 

 

 

X

 

 

104

112.01

1262,4 lei lunar
(ежемесячно)

 

 

Х

 

X

 

 

105

112.02

2920 lei anual
(в год)

 

 

Х

Х

 

 

 

106

112.02

5%

X

X

 

Х

 

 

 

107

Total (p/u col.6 rînd.107=rînd.101+102+103 p/u col.7-8 rînd.107= rînd. 101+102-102b+103+104+105+106)
Всего (для кол.6 стр.107 = стр.101+102+103 для кол.7-8 стр.107 = стр.101+102-102b+103+104+105+106)

X

X

 

 

 

 

 

 

* tariful contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii se stabileşte anual prin Legea BASS conform categoriei plătitorilor şi persoanelor asigurate

* тариф взносов обязательного государственного социального страхования устанавливается ежегодно Законом БГСС в соответствии с категорией плательщика и застрахованных лиц

 

Se întocmeşte în lei şi bani şi se prezintă trimestrial în termenii stabiliţi prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul respectiv

Составляется в леях и бань и представляется ежеквартально в сроки установленные Законом о бюджете государственного социального страхования на соответствующий год.

 

 

Tabelul nr.2

Таблица № 2

 

Calculul şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii*

Расчет и использование взносов обязательного государственного

социального страхования*

 

Cod rînd.
Код строки

Lunile
Месяцы

Contribuţii datorate de angajator
Взносы работодателя

Contribuţii individuale
Индивидуальные взносы

Indemnizaţii de asigurări sociale de stat plătite
Пособия государственного социального страхования выплаченные

Total contribuţii (col.3 + cоl.4)
Всего взносы (кол.3 + кол.4)

Total contribuţii spre plată ((col.3 - cоl.5) + cоl.4)
Всего взносов к уплате ((кол.3 - кол.5) + кол.4)

clasificarea bugetară
бюджетная классификация

112.01

112.02

112.01

X

X

1

2

3

4

5

6

7

201

1 (lună/ месяц)

 

 

 

 

 

202

2 (lună/ месяц)

 

 

 

 

 

203

3 (lună/ месяц)

 

 

 

 

 

204

Total
(rînd.201 + rînd.202 + rînd.203)
(rînd.204 col.3 = rînd.107 col.7);
(rînd.204 col.4 = rînd.107 col.8);
(rînd.204 col.5 = rînd.306 col.6)
(rînd.204 col.6 = rînd.107 col.9)

Всего
(стр.201 + стр.202 + стр.203)
(стр.204 кол.3 = стр.107 кол.7);
(стр.204 кол.4 = стр.107 кол.8);
(стр.204 кол.5 = стр.306 кол.6)
(стр.204 кол.6 = стр.107 кол.9)

 

 

 

 

 

 

* Se completează datele pentru lunile trimestrului de gestiune

* Заполняются данные только по месяцам отчетного периода.

 

Tabelul nr.3

Таблица № 3

 

Indemnizaţii de asigurări sociale stabilite şi plătite

 Пособия государственного социального страхования

назначенные и выплаченные

 

Cod rînd.
Код строки

Tipul prestaţiilor de asigurări sociale
Наименование пособий социального страхования

Numărul real de zile
Кол-во дней

Numărul beneficiarilor
Кол-во получателей

Suma
сумма

stabilită
назначенная

plătită
выплаченная

1

2

3

4

5

6

301

Indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă în caz de boală sau traumatism
Пособия по временной нетрудоспособности по болезни или травме

 

 

 

 

302

Indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă survenită din cauza unui accident de muncă sau unei boli profesionale
Пособия по временной нетрудоспособности в связи с несчастными случаями на производстве и профессиональными заболеваниями

 

 

 

 

302а

din care plătite din mijloacele angajatorului
из которых выплаченные из средств работодателя

 

 

 

 

303

Indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă în legătură cu îngrijirea bolnavilor
Пособия по временной нетрудоспособности по уходу за больным

 

 

 

 

304

Indemnizaţii de maternitate
Пособия по материнству

 

 

 

 

305

Indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă în alte cazuri
Пособия по временной нетрудоспособности в других случаях

 

 

 

 

306

Total indemnizaţii
Всего пособий
(301 + 302 - 302a + 303 + 304 + 305)
(rînd.306 col.6 = rînd.204 col.5 /
(стр.306 кол.6 = стр.204 кол.5)

 

 

 

 

din total (rînd.306) descifrarea pe contingente
из общей суммы (стр.306) расшифровка по категориям

306 а

indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă persoanelor care au avut de suferit în urma avariei de la C.A.E. Cernobîl;
пособия по временной нетрудоспособности лицам, пострадавшим вследствие катастрофы на ЧАЭС;

 

 

 

 

306 b

indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă veteranilor de război;
пособия по временной нетрудоспособности ветеранам войны;

 

 

 

 

306 с

indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă invalizilor de război;
пособия по временной нетрудоспособности инвалидам войны;

 

 

 

 

306 d

indemnizaţii de maternitate pentru soţiile aflate la întreţinerea soţilor asiguraţi;
пособия по материнству застрахованным лицам, женам находящихся на содержании у работающих мужей.

 

 

 

 

 

Notă: În tabel să reflectă numai suma calculată şi plătită pentru trimestrul de gestiune.

Примечание: В таблице отражаются только суммы начисленные и выплаченные в отчетном квартале.

 

Declar că prezenta informaţie este autentică şi că sînt familiarizat(ă) cu măsurile de responsabilitate prevăzute de legislaţia în vigoare în caz de includere în ea a datelor false sau incomplete.

Заявляю, что настоящая информация является достоверной и я ознакомлен(а) с мерами ответственности, предусмотренными действующим законодательством в случае включения в нее ложной или неполной информации.

 

Semnăturile:

Подписи:

 

 

 

Conducătorul

Руководитель

 

__________________________

(semnătura/ подпись)

  L.Ş.

 

__________________________

(NPP/ ФИО)

 

 

Contabil şef

Главный бухгалтер

 

__________________________

(semnătura/ подпись)

 

__________________________

(NPP/ ФИО)

 

Telefon de contact ____________________

Телефон

 

 

Anexa nr.2

la Ordinul CNAS

nr.102-A din 12.03.08

Приложение

№ 2 к приказу НКСС

№ 102-A от 12.03.08

 

Primit ______________

(data/ дата)

 

Ştampila CTAS

Штамп ТКСС

 

 

FORMA 4-BASS (an)

Форма 4-БГСС (год)

 

Declaraţie

Декларация

privind calcularea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii

о начислении взносов обязательного государственного социального страхования

pentru perioada _______________

за период

___________________________________________________________________________

(denumirea completă a plătitorului / полное наименование плательщика)

___________________________________________________________________________

(adresa juridică / юридический адрес)

 

Tipul declaraţiei (bifaţi)
Тип декларации (отметить)

 

 

iniţială / первоначальная

corectată / корректирующая

 

Codul fiscal (IDNO) ________________________________________________________________________

фискальный код

 

Nr. înregistrării la CNAS ____________________________________________________________________

регистрационный номер в НКСС

 

Codul statistic al localităţii conform CUATM ____________________________________________________

Статистический код местности согласно СUATM

 

Nr.

Perioada
период

Numărul întreprinzătorilor individuali, avocaţilor şi notarilor, care activează în baza licenţei obţinute în modul stabilit de lege şi alţii (pers.)
Численность индивидуальных предпринимателей; адвокатов и нотариусов, работающих на основании полученной лицензии и другие (чел.)

Suma contribuţiilor calculate
[(col.3-4) x (tarif/12 luni)]*

Сумма начисленных взносов
[(кол.3-4) x (тариф/12 месяцев)]*

Total
Всего 

inclusiv pensionari
в том числе пенсионеры

1

2

3

4

5

1

ianuarie
январь

 

 

 

2

februarie
февраль

 

 

 

3

martie
март

 

 

 

4

aprilie
апрель

 

 

 

5

mai
май

 

 

 

6

iunie
июнь

 

 

 

7

iulie
июль

 

 

 

8

august
август

 

 

 

9

septembrie
сентябрь

 

 

 

10

octombrie
октябрь

 

 

 

11

noiembrie
ноябрь

 

 

 

12

decembrie
декабрь

 

 

 

13

Total (suma rînd.1 - 12)
Всего (сумма стр.1 - 12)

X

X

 

 

* tariful contribuţiilor de asigurări sociale de stat se stabileşte anual prin Legea BASS conform categoriei plătitorilor şi persoanelor asigurate

* тариф взносов обязательного государственного социального страхования устанавливается ежегодно Законом БГСС в соответствии с категорией плательщика и застрахованных лиц

 

Se întocmeşte în lei şi bani şi se prezintă anual în termenii stabiliţi prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul respectiv.

Составляется в леях и бань и представляется ежегодно в сроки установленные Законом о бюджете государственного социального страхования на соответствующий год.

 

Declar că prezenta informaţie este autentică şi că sînt familiarizat(ă) cu măsurile de responsabilitate prevăzute de legislaţia în vigoare în caz de includere în ea a datelor false sau incomplete.

Заявляю, что настоящая информация является достоверной и я ознакомлен(а) с мерами ответственности, предусмотренными действующим законодательством в случае включения в нее ложной или неполной информации.

 

Conducătorul

Руководитель

 

 

__________________________

(semnătura/ подпись)

L.Ş.

 

__________________________

(NPP/ ФИО)

 

Telefon de contact ____________________

Телефон

 

 

Anexa nr.3

la ordinul Casei Naţionale

de Asigurări Sociale

nr.102-A din 12 martie 2008

 

INSTRUCŢIUNEA

cu privire la modul de completare a Declaraţiei privind calcularea şi utilizarea

contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii (forma 4-BASS)

 

I. DISPOZIŢII GENERALE

1. Prezenta instrucţiune stabileşte modul de completare a declaraţiei privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii (în continuare declaraţia F 4-BASS) şi este elaborată în baza următoarelor acte normative:

1) Legea privind sistemul public de asigurări sociale nr.489-XIV din 08 iulie 1999 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova din 6 ianuarie 2000 nr.1-4).

2) Legea bugetului asigurărilor sociale de stat anului respectiv.

3) Legea privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale nr.289-XV din 22 iulie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova din 10 septembrie 2004 nr.168-170), a altor acte normative în vigoare.

2. Declaraţia F 4-BASS se prezintă de către plătitorii la bugetul asigurărilor sociale de stat (în continuare plătitori), persoane fizice şi juridice, care au persoane angajate în baza contractului individual de muncă ori prin alte contracte în vederea executării de lucrări sau prestaţii de servicii.

3. Formularul declaraţiei F 4-BASS este de două tipuri:

1) iniţială - este destinată pentru a declara calculul şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii perioadei de gestiune corespunzătoare pentru prima dată;

2) corectată - este destinată pentru corectarea datelor declarate anterior prin declaraţia “iniţială” unde s-au comis greşeli. Se completează diferenţa între datele corecte şi cele greşite cu semnul “-” sau semnul “+”.

4. Declaraţia F 4-BASS se întocmeşte în lei şi bani şi se prezintă trimestrial, în două exemplare, în termenele prevăzute de Legea bugetului de asigurări sociale de stat anuală.

5. Structurile teritoriale ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale (în continuare CTAS) sînt împuternicite să primească declaraţia F 4-BASS de la toţi plătitorii, indiferent de forma juridică de organizare şi genul de activitate.

6. Un exemplar al declaraţiei F 4-BASS rămîne la CTAS, iar al doilea, se restituie plătitorului cu menţiunea “Primit la data”, pentru a confirma faptul prezentării declaraţiei în termenele stabilite.

7. Nu se admit modificări şi completări în declaraţia F 4-BASS. În caz de depistare în formularul F 4-BASS a unor divergenţe, greşeli şi/sau erori semnificative, CTAS cere prezentarea repetată a declaraţiei cu introducerea modificărilor şi corectărilor corespunzătoare.

8. Cerinţele de bază la completarea declaraţiei F 4-BASS sînt plenitudinea şi veridicitatea datelor înscrise. Reflectarea datelor în declaraţia F 4-BASS se face în baza evidenţei contabile.

 

II. MODUL DE COMPLETARE A DECLARAŢIEI F4-BASS

9. În formularul declaraţiei F 4-BASS se indică în mod obligatoriu:

1) perioada gestionară - se indică perioada calendaristică de raportare stabilită;

2) denumirea completă a plătitorului - se indică denumirea completă a plătitorului, conform certificatului eliberat de instituţia, organul administrativ care a efectuat înregistrarea;

3) adresa juridică - se indică adresa juridică completă conform certificatului de înregistrare;

4) tipul declaraţiei - se bifează coloana sub tipul declaraţiei respective;

5) codul fiscal - se indică corespunzător certificatul de atribuire a codului fiscal;

6) numărul înregistrării la CNAS - se indică numărul de înregistrare atribuit fiecărui plătitor de către Casa Naţională de Asigurări Sociale;

7) codul statistic a localităţii conform CUATM - se indică codul unic de identificare a localităţii, unde este înregistrat sediul central al plătitorului şi luat la evidenţă de CTAS, conform clasificatorului unităţilor administrativ-teritoriale al Republicii Moldova (CUATM);

8) grupa de activitate principală conform CAEM - se indică numărul prevăzut în grupele 01.1-01.4 din Clasificatorul activităţilor din economia Moldovei (CRM 007-2000), aprobat prin Hotărîrea “Moldova Standard” nr.694-ST din 09.02.2000;

9) numele, prenumele, semnăturile conducătorului şi contabilului şef, telefonul de contact - se indică numele conducătorului şi contabilului şef, semnăturile acestora şi se aplică ştampila plătitorului şi numărul telefonului de contact.

10. Declaraţia F 4-BASS constă din 3 tabele:

1) Tabelul nr.1 “Calcularea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii”.

2) Tabelul nr.2 “Calculul şi utilizarea contribuţiilor”.

3) Tabelul nr.3 “Indemnizaţii de asigurări sociale stabilite şi plătite”.

11. TABELUL nr.1 Calcularea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii

Indicii pentru toate rîndurile se reflectă în dependenţă de tariful stabilit. Tarifele contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii se stabileşte anual prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat conform categoriei plătitorilor şi persoanelor asigurate.

Tabelul se completează în modul următor:

1) coloana 4 Numărul asiguraţilor conform categoriilor de plătitori total - se indică numărul mediu scriptic de salariaţi în unităţi pentru perioada de gestiune respectivă conform indicilor stabiliţi în raportul statistic nr.1-m (lunar), aprobat prin ordinul nr.87 din 29.07.2004 al Departamentului statistică şi sociologie al Republicii Moldova, numărul întreprinzătorilor individuali, avocaţilor şi notarilor privaţi, care activează în baza licenţei obţinută în modul stabilit de lege, indiferent de forma juridică de organizare;

2) coloana 5 inclusiv pensionari - se indică numărul pensionarilor conform datelor evidenţei personalului întreprinderii respective;

3) coloana 6 Baza de calcul a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii corespunzător tarifelor - se reflectă suma totală a salariului calculat şi a altor recompense fără scăderea sumelor impozitelor şi a altor obligaţii, cu excepţia tipurilor de drepturi şi venituri din care nu se calculează contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii stipulate în anexa legii bugetului asigurărilor sociale de stat anuală;

4) Suma calculată

a) coloana 7 contribuţii datorate de angajator - se determină prin următorul calcul:

col.6 rînd.101, 102, 103 x tariful contribuţiei corespunzătoare

col.4 rînd 104 x tariful contribuţiei

 

Notă:

rîndurile 102, 102a, 102b - tariful 20% şi inclusiv 16% şi 4% - datele se completează de către angajatorii din agricultură (persoane fizice şi juridice) care practică exclusiv activităţile enunţate în grupele 01.1- 01.4 din CAEM (CRM 007-2000), aprobat prin Hotărîrea “Moldova Standard” nr.694-ST din 09.02.2000, pentru persoanele angajate prin contract individual de muncă ori prin alte contracte în vederea executării de lucrări sau prestării de servicii;

 

b) coloana 8 suma contribuţiilor individuale - se determină prin următorul calcul:

(col.4 rînd.105 - col.5 rînd.105) x tariful contribuţiei

 col.6 rînd.106 x tariful contribuţiei;

c) coloana 9 Total - se determină prin următorul calcul:

col.7 + col.8;

d) rîndul 107 Total - se determină prin următorul calcul:

pentru col.6 rînd.107 = rînd.101 + rînd.102 + rînd.103

pentru col.7-8 rînd.107 = rînd.101 + rînd.102 - rînd.102b + rînd.103 + rînd.104 + rînd.105 + rînd.106.

12. TABELUL nr.2 Calculul şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii

1) Se completează datele pentru lunile trimestrului de gestiune în modul următor:

a) coloana 3 Contribuţii datorate de angajator - se reflectă suma contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, datorate în mod obligatoriu de angajator pentru fiecare lună a trimestrului conform tarifului stabilit;

b) coloana 4 Contribuţii individuale - se reflectă suma contribuţiilor individuale de asigurări sociale de stat, datorate în mod obligatoriu conform tarifului stabilit pentru fiecare lună a trimestrului conform tarifului stabilit;

c) coloana 5 Indemnizaţii de asigurări sociale de stat stabilite şi plătite - se reflectă suma indemnizaţiilor de asigurări sociale stabilite şi plătite la locul principal de muncă pentru fiecare lună a trimestrului;

d) coloana 6 Total contribuţii - se determină prin următorul calcul:

col.4 + col.5

e) coloana 7 Total contribuţii spre plată - se determină prin următorul calcul:

(col.3 - col.5) + col.4

g) rîndul 204 Total - se determină prin următorul calcul:

rînd.204 = rînd.201 + rînd.202 + rînd.203

rînd.204 col.3 = rînd.107 col.7

rînd.204 col.4 = rînd.107 col.8

rînd.204 col.5 = rînd.306 col.6

rînd.204 col.6 = rînd.107 col.9.

13. Tabelul nr.3 Indemnizaţii de asigurări sociale stabilite şi plătite

1) Se înscrie informaţia privind tipurile de indemnizaţii pentru incapacitatea temporară de muncă stabilite şi plătite în trimestrul de gestiune la locul principal de muncă persoanelor angajate prin contract individual de muncă, completînd în modul ce urmează:

a) coloana 3 rînd.301-306 - se reflectă numărul real de zile pentru concediu medical calculat şi plătit;

b) coloana 4 rînd.301-306 - se reflectă numărul beneficiarilor cărora li s-a calculat şi plătit indemnizaţii pentru incapacitatea temporară de muncă;

c) coloana 5 rînd.301-306 - se reflectă suma indemnizaţiilor calculate;

d) coloana 6 rînd.301-306 - se reflectă suma indemnizaţiilor calculate şi plătite;

e) rîndul 301 Indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă în caz de boală sau traumatism - se reflectă suma indemnizaţiilor respective;

f) rîndul 302 Indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă survenită din cauza unui accident de muncă sau unei boli profesionale - se reflectă cheltuielile legate de indemnizaţiile pentru accidentele produse în timpul îndeplinirii de către angajaţi a obligaţiilor de serviciu pe teritoriul unităţii (instituţiei, organizaţiei) sau la alt loc de muncă, precum şi în timpul deplasării lor la serviciu cu mijloacele unităţii (instituţiei, organizaţiei), în conformitate cu prevederile art.14 al Legii asigurării pentru accidente de muncă şi boli profesionale nr.756 din 24.12.99;

g) rîndul 302a *din care plătite din mijloacele angajatorului - se reflectă indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă survenită din cauza unui accident de muncă sau unei boli profesionale se plăteşte pentru zilele lucrătoare din primele 20 de zile calendaristice, din mijloacele angajatorului. Aceste indemnizaţii se conţin în rîndul 302, însă se scad la determinarea sumei indemnizaţiilor suportate din contul bugetului asigurărilor sociale de stat;

h) rîndul 303 Indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă în legătură cu îngrijirea bolnavilor - se reflectă indemnizaţiile respective;

i) rîndul 304 Indemnizaţii de maternitate - se reflectă indemnizaţiile respective;

j) rîndul 305 Indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă în alte cazuri - se reflectă suma indemnizaţiilor respective;

l) rîndul 306 Total indemnizaţii - se determină prin următorul calcul:

rînd.306 = rînd.301 + rînd.302 - rînd.302a + rînd.303 + rînd.304 + rînd.305

rînd.306 col.6 = rînd.204 col.5

2) La literele a), b), c), d) col.3, 4, 5, 6 se indică indemnizaţiile stabilite conform Legii privind protecţia socială a cetăţenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl nr.909-XII din 30.01.92 şi Legii cu privire la veterani nr.190-XV din 08.05.03.

3) Modalitatea calculării indicilor rîndurilor 301-306 se aplică pentru coloanele 3, 4, 5 şi 6 ale tabelei.

 

 

 Anexa nr.4

la ordinul Casei Naţionale

de Asigurări Sociale

nr.102-A din 12 martie 2008

 

INSTRUCŢIUNEA

cu privire la modul de completare a Declaraţiei privind calcularea

contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii

 (forma 4-BASS(an))

 

I. DISPOZIŢII GENERALE

1. Prezenta instrucţiune stabileşte modul de completare a declaraţiei privind calcularea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii (în continuare declaraţia F 4-BASS(an)) şi este elaborată în baza următoarelor acte normative:

1) Legea privind sistemul public de asigurări sociale nr.489-XIV din 08 iulie 1999 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova din 6 ianuarie 2000 nr.1-4).

2) Legea bugetului asigurărilor sociale de stat anului respectiv.

2. Declaraţia F 4-BASS(an) se prezintă de către plătitorii la bugetul asigurărilor sociale de stat (în continuare plătitori), persoanele fizice ce îşi organizează şi desfăşoară activitatea pe cont propriu - întreprinzătorii individuali, avocaţii şi notarii privaţi, care activează în baza licenţei obţinute în modul stabilit de lege, indiferent de forma juridică de organizare şi care nu au persoane angajate prin contract individual de muncă.

3. Formularul declaraţiei F 4-BASS(an) este de două tipuri:

1) iniţială - este destinată pentru a declara calculul şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii perioadei de gestiune corespunzătoare pentru prima dată;

2) corectată - este destinată pentru corectarea datelor declarate anterior prin declaraţia “iniţială” unde s-au comis greşeli. Se completează diferenţa între datele corecte şi cele greşite cu semnul “-” sau semnul “+” .

4. Declaraţia F 4-BASS(an) se întocmeşte în lei şi bani, se prezintă anual în două exemplare, în termenele prevăzute de Legea bugetului de asigurări sociale de stat anuală.

5. Structurile teritoriale ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale (în continuare CTAS) sînt împuternicite să primească declaraţia F 4-BASS(an) de la toţi plătitorii, indiferent de forma juridică de organizare şi genul de activitate.

6. Un exemplar al declaraţiei F 4-BASS(an) rămîne la CTAS, iar al doilea, se restituie plătitorului cu menţiunea “Primit la data”, pentru a confirma faptul prezentării declaraţiei în termenele stabilite.

7. Nu se admit modificări şi completări în declaraţie F 4-BASS(an). În caz de depistare în formularul F 4-BASS(an) a unor divergenţe, greşeli şi/sau erori semnificative, CTAS cere prezentarea repetată a declaraţiei cu introducerea modificărilor şi corectărilor corespunzătoare.

8. Cerinţele de bază la completarea declaraţiei F 4-BASS(an) sînt plenitudinea şi veridicitatea datelor înscrise.

 

II. MODUL DE COMPLETARE A DECLARAŢIEI F 4-BASS(an)

9. În formularul declaraţiei F 4-BASS(an) se indică în mod obligatoriu:

1) perioada gestionară - se indică perioada calendaristică de raportare stabilită;

2) denumirea completă a plătitorului - se indică denumirea completă a plătitorului, conform certificatului eliberat de instituţia, organul administrativ care a efectuat înregistrarea;

3) adresa juridică - se indică adresa juridică completă conform certificatului de înregistrare;

4) tipul declaraţiei - se bifează coloana sub tipul declaraţiei respective;

5) codul fiscal - se indică corespunzător certificatului de atribuire a codului fiscal;

6) numărul înregistrării la CNAS - se indică numărul de înregistrare atribuit fiecărui plătitor de către Casa Naţională de Asigurări Sociale;

7) codul statistic a localităţii conform CUATM - se indică codul unic de identificare a localităţii, unde este înregistrat sediul central al plătitorului şi luat la evidenţă de CTAS, conform clasificatorului unităţilor administrativ-teritoriale al Republicii Moldova (CUATM);

8) numele, prenumele, semnăturile conducătorului şi telefonul de contact - se indică numele conducătorului, semnătura acestuia, numărul telefonului de contact şi se aplică ştampila plătitorului.

10. Declaraţia F 4-BASS(an) se constituie dintr-un tabel, care se completează în modul următor:

1) coloana 3 Numărul întreprinzătorilor individuali, avocaţilor şi notarilor, care activează în baza licenţei obţinute în modul stabilit de lege - se indică numărul întreprinzătorilor individuali, avocaţilor şi notarilor privaţi, care activează în baza licenţei obţinute în modul stabilit de lege, indiferent de forma juridică de organizare;

2) coloana 4 inclusiv pensionari - se indică numărul pensionarilor conform datelor evidenţei personalului întreprinderii respective;

3) coloana 5 Suma contribuţiilor calculate - se determină prin următorul calcul:

(col.3 - col.4) x rata lunară, egală cu tariful în mărimea taxei fixe, stabilită prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat anuală, împărţit la 12 luni;

4) rîndul 13 Total - se determină prin următorul calcul:

rînd.13 = suma rîndurilor 1-12.

&


__________
Casa Naţională de Asigurări Sociale
Ordin nr.102-A din 12.03.2008 cu privire la aprobarea formularelor declaraţiilor privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi instrucţiunilor despre completarea lor //Monitorul Oficial 94-96/293, 30.05.2008


 
Prima / Cadrul juridic / Documente interne / Ordin cu privire la aprobarea formularelor declaraţiilor privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi instrucţiunilor despre completarea lor nr. 102-A din 12.03.2008
 
 
Anticamera:
Tel. (373-22) 25-78-25
Fax. (373-22) 73-51-81
Linia fierbinte:
Tel. (373-22) 28-61-15
orele de lucru:
8:00-12:00 / 13:00-17:00
Actualizat: 26.10.2016
 
Copyright © 2016 CNAS, Republica Moldova. Toate drepturile rezervate.
BRAND.MD - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.brand.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@brand.md Creat de BRAND.MD
Acest site a fost elaborat şi lansat cu sprijinul Agenţiei SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID)